อาลัยในความเป็นเรา


    แม้จะมีความเข้าใจธรรมในขั้นการฟังว่าสภาพธรรมไม่ใช่เรา แต่ก็ยังคงมี

    ความยึดถือในความเป็นเราอยู่ เพราะปัญญายังไม่มีกำลังถึงขั้นที่จะหมด

    ความเป็นเราได้


    หมายเลข 11528
    วันที่ 6 ก.ย. 2561