อาลัยในความเป็นเรา

แม้จะมีความเข้าใจธรรมในขั้นการฟังว่าสภาพธรรมไม่ใช่เรา แต่ก็ยังคงมี

ความยึดถือในความเป็นเราอยู่ เพราะปัญญายังไม่มีกำลังถึงขั้นที่จะหมด

ความเป็นเราได้


หัวข้อหมายเลข  11528
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561