โอกาสของกุศล


    ในชีวิตประจำวันมากไปด้วยอกุศล ดังนั้นถ้ามีโอกาสที่กุศลแม้เล็กน้อย

    จะเกิด ก็เป็นประโยชน์


    หมายเลข 11531
    วันที่ 6 ก.ย. 2561