ไม่เร่งที่จะรู้

การศึกษาธรรมะ ไม่ใช่เพื่อจะให้รู้โดยเร็ว แต่ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกใน

พระธรรมที่ได้ฟังบ่อยๆ


หัวข้อหมายเลข  11534
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561