อยู่ด้วยอาหาร

โอชาเป็นอาหารรูปที่จะทำให้เกิดกลุ่มของรูปในกายนี้ แต่เราก็ติดในรส

มากกว่าที่จะสนใจโอชา เพราะไม่ได้รู้ชัดในการเกิดและดับของ

สภาพธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11529
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561