อยู่ด้วยอาหาร


    โอชาเป็นอาหารรูปที่จะทำให้เกิดกลุ่มของรูปในกายนี้ แต่เราก็ติดในรส

    มากกว่าที่จะสนใจโอชา เพราะไม่ได้รู้ชัดในการเกิดและดับของ

    สภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11529
    วันที่ 6 ก.ย. 2561