ทำความดีในเพราะการขอ


    ภิกษุเป็นเพศสูงยิ่ง ซึ่งคฤหัสถ์ให้ความเคารพกราบไหว้ และถวายสิ่งที่

    สมควรในการดำรงชีวิต ดังนั้นภิกษุจึงต้องเจริญคุณความดีที่ยิ่งกว่า

    คฤหัสถ์อย่างมาก คือประพฤติตามพระธรรมวินัย


    หมายเลข 11527
    วันที่ 6 ก.ย. 2561