ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุเป็นเพศสูงยิ่ง ซึ่งคฤหัสถ์ให้ความเคารพกราบไหว้ และถวายสิ่งที่

สมควรในการดำรงชีวิต ดังนั้นภิกษุจึงต้องเจริญคุณความดีที่ยิ่งกว่า

คฤหัสถ์อย่างมาก คือประพฤติตามพระธรรมวินัย


หัวข้อหมายเลข  11527
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561