พระรัตนะ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุด ซึ่งจะรู้

คุณพระรัตนตรัยได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจธรรมะ


หัวข้อหมายเลข  11525
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561