พระรัตนะ

    พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุด ซึ่งจะรู้

    คุณพระรัตนตรัยได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจธรรมะ


    หมายเลข 11525
    ปรับปรุง 6 ก.ย. 2561