พระรัตนะ


    พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุด ซึ่งจะรู้

    คุณพระรัตนตรัยได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจธรรมะ


    หมายเลข 11525
    วันที่ 6 ก.ย. 2561