ไม่พร้อมจะจาก


    เพราะมีความติดข้องและความไม่รู้ จึงยังคงมีความอาลัย ไม่พร้อมจะจาก

    สิ่งอันเป็นที่รักไปได้ แม้ว่าตามความจริง จะไม่มีเราและของเราเลย


    หมายเลข 11526
    6 ก.ย. 2561