ยากที่จะเข้าใจธรรม


    ยากยิ่งที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงได้ เพราะมากไปด้วยความไม่รู้

    และความยึดว่าเป็นตัวตน กว่าจะประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา

    จึงไม่ง่ายเลย


    หมายเลข 11483
    1 มิ.ย. 2561