ไวในกุศล

การที่กุศลจะมีโอกาสเกิดได้บ่อยขึ้น ก็เพราะปัญญาเห็นโทษของอกุศล

และเห็นคุณของกุศลเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11480
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561