ไวในกุศล


    การที่กุศลจะมีโอกาสเกิดได้บ่อยขึ้น ก็เพราะปัญญาเห็นโทษของอกุศล

    และเห็นคุณของกุศลเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11480
    1 มิ.ย. 2561