ธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว

ความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอน ทำให้ไม่ต้องได้รับทุกข์โทษจากการ

ไปเชื่อในคำสอนที่ผิด


หัวข้อหมายเลข  11478
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561