ธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว


    ความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอน ทำให้ไม่ต้องได้รับทุกข์โทษจากการ

    ไปเชื่อในคำสอนที่ผิด


    หมายเลข 11478
    1 มิ.ย. 2561