ป่าที่กันดาร

    กิเลสรกชัฏที่อยู่ในจิตใจ เหมือนป่าที่กันดาร เพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

    อยู่ตลอดเวลาที่กิเลสเกิดขึ้น


    หมายเลข 11479
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561