ป่าที่กันดาร

กิเลสรกชัฏที่อยู่ในจิตใจ เหมือนป่าที่กันดาร เพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

อยู่ตลอดเวลาที่กิเลสเกิดขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11479
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561