วันเกิด

การมีน้ำใจ ที่ระลึกถึงคุณความดีกันในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม

แต่ไม่ควรเป็นไปด้วยความติดข้องอย่างมากมาย และก็ไม่จำเป็นต้องเจาะจง

วันหนึ่งวันใด เพราะทุกวันก็ควรเป็นโอกาสของคุณความดีเพิ่มข้น โดย

เฉพาะความเข้าใจถูกจากการฟังพระธรรม


หัวข้อหมายเลข  11473
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561