วันเกิด


  การมีน้ำใจ ที่ระลึกถึงคุณความดีกันในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม

  แต่ไม่ควรเป็นไปด้วยความติดข้องอย่างมากมาย และก็ไม่จำเป็นต้องเจาะจง

  วันหนึ่งวันใด เพราะทุกวันก็ควรเป็นโอกาสของคุณความดีเพิ่มข้น โดย

  เฉพาะความเข้าใจถูกจากการฟังพระธรรม


  หมายเลข 11473
  1 มิ.ย. 2561