วันคืนแห่งความเจริญ

วันคืนแห่งความเจริญคือ มีชีวิตเป็นไปด้วยปัญญาที่รู้สภาพธรรมที่กำลัง

ปรากฏในขณะนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึง


หัวข้อหมายเลข  11472
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561