วันคืนแห่งความเจริญ

    วันคืนแห่งความเจริญคือ มีชีวิตเป็นไปด้วยปัญญาที่รู้สภาพธรรมที่กำลัง

    ปรากฏในขณะนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึง


    หมายเลข 11472
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561