หลงรักสิ่งที่ไม่มี

สภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว แต่เพราะไม่รู้จึงหลงยึดถือว่าเป็นเรา

และรักตัวเองอย่างมากมาย


หัวข้อหมายเลข  11468
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561