ฟังธรรมทำไม


    ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดตามปัจจัย

    และดับไปในขณะนี้เลย แต่ถ้ามีโอกาสฟังธรรมและค่อยๆเข้าใจขึ้น โดยไม่รีบเร่ง

    ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะได้สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11463
    1 มิ.ย. 2561