คำจริงไม่วิวาท


    คำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงจะไม่วิวาทกับใครทั้งสิ้น

    แต่คำไม่จริงไม่ตรงตามสภาพธรรม เป็นวิวาทะ


    หมายเลข 11461
    1 มิ.ย. 2561