คำจริงไม่วิวาท

คำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงจะไม่วิวาทกับใครทั้งสิ้น

แต่คำไม่จริงไม่ตรงตามสภาพธรรม เป็นวิวาทะ


หัวข้อหมายเลข  11461
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561