ว่าง่ายหรือว่ายาก


    ถ้ามีความอดทนที่จะรู้ว่าเป็นธรรม ก็เป็นผู้ว่าง่าย แต่ถ้าไม่อดทน

    และเป็นไปด้วยอกุศลก็เป็นผู้ว่ายาก


    หมายเลข 11459
    1 มิ.ย. 2561