ว่าง่ายหรือว่ายาก

ถ้ามีความอดทนที่จะรู้ว่าเป็นธรรม ก็เป็นผู้ว่าง่าย แต่ถ้าไม่อดทน

และเป็นไปด้วยอกุศลก็เป็นผู้ว่ายาก


หัวข้อหมายเลข  11459
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561