ควรจะรู้ความจริง


    ควรจะรู้อะไร จากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11389
    5 พ.ค. 2561