กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง


    กล้าหรือไม่ที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงอย่างถึงที่สุด ซึ่งไม่เคย

    เข้าใจมาก่อน แล้วละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือผิดมา


    หมายเลข 11385
    5 พ.ค. 2561