กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง

กล้าหรือไม่ที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงอย่างถึงที่สุด ซึ่งไม่เคย

เข้าใจมาก่อน แล้วละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือผิดมา


หัวข้อหมายเลข  11385
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561