ปัญญาร่าเริง

สภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาเลยในแต่ละขณะ ไม่น่าที่จะติดข้องเลย

ซึ่งปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้น จึงร่าเริงเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงและพ้นไป

จากความติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป


หัวข้อหมายเลข  11387
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561