ปัญญาร่าเริง


    สภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาเลยในแต่ละขณะ ไม่น่าที่จะติดข้องเลย

    ซึ่งปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้น จึงร่าเริงเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงและพ้นไป

    จากความติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป


    หมายเลข 11387
    5 พ.ค. 2561