สิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  28 ก.ย. 2563
หมายเลข  33037
อ่าน  456

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถึงสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก 4 ประการ คือ

1. การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก คือหาได้ยาก เพราะการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผลของกุศลกรรม และถ้าเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ ก็ต้องเป็นผลของกุศลที่มีกำลังพอสมควร ไม่ใช่เป็นผลของกุศลอย่างอ่อน ซึ่งทำให้แม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่ก็บ้า ใบ้ บอด หรือหนวก ซึ่งไม่พร้อมที่จะเจริญกุศล เจริญปัญญา ได้เหมือนกับมนุษย์ที่บริบูรณ์เป็นปกติ

2. ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็เป็นอยู่ได้โดยยาก คือต้องมีการดำรงชีพด้วยการประกอบอาชีพต่างๆ มีการทำกสิกรรม เป็นต้น และการที่ชีวิตจะสืบต่อเป็นไป ก็ยาก หรือชีวิตของมนุษย์ก็เป็นของน้อย คือไม่นานก็ต้องตาย

3. การฟังพระสัทธรรม (คือพระธรรมคำสอนที่ทำให้ถึงความสงบจากกิเลส) ก็เป็นการยาก เพราะบุคคลที่มีความเข้าใจถูก และกล่าวแสดงตรงตามพระธรรม เพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา นั้นหาได้ยาก

4. การอุบัติขึ้นแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็เป็นการยากยิ่งนัก เพราะกว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ต้องอบรมสั่งสมพระบารมีแสนนานอย่างยิ่ง และกว่าจะมีการอุบัติขึ้นแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ก็เป็นเวลาที่แสนนานมาก

* ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ ในกาลที่ยังมีพระสัทธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพ อบรมเจริญปัญญา เพื่อรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ และละกิเลสอกุศลทั้งหลายไปตามลำดับ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 29 ก.ย. 2563

เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ ในกาลที่ยังมีพระสัทธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพ อบรมเจริญปัญญา เพื่อรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ และละกิเลสอกุศลทั้งหลายไปตามลำดับ

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ก.ย. 2563

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

การศึกษาพระธรรมเท่านั้น จึงจะรู้ว่า คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่มีคุณค่าที่สุดไม่มีคำใดจะเปรียบเทียบได้ เพราะเป็นคำของผู้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุด หวังดีอย่างที่สุดต่อผู้ฟัง โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ด้วยพระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมที่บังคับบัญชาไม่ได้ การได้ฟังสะสมความเข้าใจตามกำลังของปัญญาทีละเล็กน้อย ด้วยความเคารพและอดทน ไม่ประมาทว่า ทุกสิ่งเที่ยง ยั่งยืน เพราะความจริงคือ การมีเวลาที่จะเป็นบุคคลนี้เหลือน้อยลงทุกขณะจิต จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกกี่วันก็ไม่ทราบได้ ความตายรออยู่อย่างแน่นอน ไม่ทราบว่า วันใด เวลาใด และจะเกิดเป็นอะไร ก็เลือกไม่ได้ เพราะต้องเป็นไปตามผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งสิ้น ซึ่งแสนโกฏกัปไม่ทราบว่า สะสมกรรมอะไรไว้บ้าง จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมในชาติไหน ต่อไป ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เลือกเองไม่ได้ เกิดมาในชาตินี้มีบุญอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ฟังพระธรรม จึงไม่ควรปล่อยวันเวลาที่เหลืออยู่ให้ผ่านไปโดยไร้ค่า แต่ควรเป็นเวลาที่ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ด้วยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการถ่ายทอดที่ถูกต้องและตรงตามคำของพระพุทธองค์ จากผู้ศึกษาพระธรรมอย่างแท้จริง

ชาตินี้ ได้รับโอกาสที่หาได้ยาก ปัญญาเท่านั้น ที่รู้ว่า อะไรที่มีค่าที่สุดสำหรับวันที่เหลืออยู่ในโอกาสนั้น

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง และกราบขอบพระคุณอาจารย์วิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่เกื้อกูลความจริงจากพระธรรมของพระพุทธองค์ ให้ได้สะสมกุศลประการต่างๆ ตั้งแต่ ศรัทธา ตามกำลังของปัญญาที่เข้าใจ แม้ทีละเล็กทีละน้อย แต่มีค่าที่สุดในทุกขณะ

ยินดีในกุศลท่านผู้เผยแพร่พระธรรมด้วยค่ะ

คลิกฟังเพิ่มเติมได้ ...

เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 29 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มกร
มกร
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ