ปัญญาทางโลกต่างกับปัญญาทางธรรมหรือไม่
 
oom
oom
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3231
อ่าน  1,463

      เพราะเคยได้อ่านหนังสือธรรมะ บอกว่าคนที่มีปัญญาดีนั้น แสดงว่าอดีตชาติต้อง

เคยเจริญภาวนามาก่อน จึงได้มีปัญญาดี     แต่เท่าที่เห็นคนส่วนใหญ่ที่มีปัญญาทาง

โลกดี คือเรียนหนังสือเก่ง   ไม่เห็นเขาสนใจในการศึกษาธรรมเลย     กลับมองว่าคน

ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ว่าเป็นคนมีปัญหา


Tag  ปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 เม.ย. 2550

      ปัญญาทางโลกต่างกับปัญญาทางธรรม  คำว่า  ปัญญาทางโลก หมายถึง   ความ

ชำนาญ  ความจำ  ความคิด   ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก  เพราะไม่ใช่กุศล     แต่ปัญญาทาง

ธรรม  หมายถึง ความรู้อย่างถูกต้อง  ความเห็นถูก  ความรู้ชัด ความรู้แจ้ง      ในสภาพ

ธรรมตามความเป็นจริง   โดยลักษณะเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับกุศล  สรุป คำว่าปัญญาทางโลก สภาพธรรมไม่ใช่ปัญญาเจตสิก แต่เป็น มนสิการ วิตก

เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปุถุชนคนหนึ่ง
วันที่ 1 เม.ย. 2550

ก็เป็นอีกคำหนึ่ง  ที่ภาษาไทยเราเอาคำของภาษามคธมาใช้กันอย่างผิดๆ   อย่างเช่น  สติ มานะ  สัญญา  เวทนา  เป็นต้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ