ไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นเรา
 
Vijit
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3222
อ่าน  432
ไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นเรา จะทำได้อย่างไร  รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

มีคำแนะนำอย่างไร

Tag  ไม่ยึดถือว่าเป็นเรา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

สภาพที่ยึดถือรูปนามขันธ์ห้าที่ปรากฏ  ว่าเป็นเรา   เป็นของเรา   เป็นตัวตนของเรา

ได้แก่  อกุศล  ประเภทตัณหา มานะ ทิฏฐิ  ผู้ที่ดับอกุศลธรรมเหล่านี้ได้แล้ว  จึงไม่มี

การยึดถือในสิ่งใดๆ เลย  เพราะมีปัญญารู้ตามเป็นจริง   จึงไม่ยึดถือ  สำหรับผู้ที่ยังเต็ม

ไปด้วยกิเลส   เมื่อกิเลสเกิดขึ้นย่อมมีการยึดถือเป็นธรรมดา  ถึงแม้จะบอกว่า ฉันไม่ยึด

ถืออะไรอีกแล้ว  แต่ความเป็นจริงยังยึดถืออยู่  เพราะยังไม่ได้ละความยึดถือไม่ได้ สรุปคือ หนทางเพื่อการไม่เข้าไปยึดถือมีอยู่ ได้แก่  อริยมรรค(สติปัฏฐาน)  เมื่อ

อบรมเจริญสติปัฏฐานจนปัญญามีกำลังปหานกิเลสด้วยอริยมรรค   เมื่อนั้นจึงไม่มีความ

ยึดถือ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ไม่ใช่เราที่จะพยายามไม่ให้ยึดถือว่าเป็นเรา  แต่เป็นสภาพธัมมะอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่

ไม่ยึดถือ คือ ปัญญา ปัญญามีหลายระดับ  แต่ปัญญาที่จะละคลายความเป็นเราก็ต้อง

เริ่มจาก  สติปัฏฐาน (คือระลึกสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้ว่าไม่ใช่เรา) แต่กว่าจะถึง

สติปัฏฐาน  ก็ต้องอบรมปัญญาจากขั้นการฟังก่อน   ฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ 

จนเหตุปัจจัยพร้อมจึงจะค่อยๆ   ละคลายว่าไม่ใช่เราครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ