ธรรมของคฤหัสถ์
 
kusala
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3228
อ่าน  571
ธรรมของคฤหัสถ์ มีอะไรบ้างครับ

Tag  ธรรมของคฤหัสถ์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์โดยตรงในสมัยครั้งพุทธกาลมีหลายสูตร ที่เป็นที่ทราบทั่วไป คือ  สิงคาลกสูตร  อาฬวกสูตร  มงคลสูตร  เป็นต้น โปรดอ่านข้อความบางตอนจากพระไตรปิฎก

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ครับ

อบายมุข ๖ ทิศ ๖ [สิงคาลกสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ ครับธรรม ๔ ประการ มี สัจจะ เป็นต้น [อาฬวกสูตร]  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ความขยันของคฤหบดี  ผู้อยู่ครองเรือน  ดีชั้นหนึ่ง  การแบ่งปันโภคทรัพย์ให้แก่สมณพราหมณ์  ผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วบริโภคด้วยตนเอง ดีชั้นสอง เมื่อได้ประโยชน์ไม่ระเริงใจด้วยความัวเมา  ดีชั้นสาม  

เมื่อเวลาเสื่อมประโยชน์  ไม่มีความลำบากใจ  ดีชั้นสี่

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 30 มี.ค. 2550

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 31 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ