ประกาศ นโยบายการสื่อสาร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

 
มศพ.
วันที่  21 ก.ค. 2563
หมายเลข  32109
อ่าน  3,697

ประกาศ
นโยบายการสื่อสารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)


มศพ. คือ อะไร? มศพ. คือ พุทธบริษัท

มศพ. มีหน้าที่ทำอะไร?

มศพ. มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมวินัยที่ยึดมั่นไม่ผิดจากคำในพระไตรปิฎกเท่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ชี้แจงให้คนเข้าใจรู้จักชัดเจนในพระธรรมได้ถูกต้องและตรงไปตรงมาตามธรรมวินัยเป็นการรักษาพระธรรมวินัยให้คงไว้

มศพ. มีพระธรรมวินัยเป็นหลักยึดถือปฏิบัติ โดยจะไม่กล่าวหรือกระทำการใด
ที่เป็นความเห็นนอกเหนือไปจากพระธรรมวินัยอย่างเด็ดขาด

มศพ. เป็นกัลยาณมิตรที่บริสุทธิ์ไม่มุ่งทำร้ายผู้ใด

มศพ. มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตรงตามพระธรรมวินัยและทำความดีทุกประการเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่วนเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นเป็นการให้ความรู้ ไม่ใช่การบังคับให้ใครต้องเชื่อหรือ
ทำหน้าที่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) มีแห่งเดียว

มีที่ทำการมูลนิธิฯ อยู่ที่ เลขที่ 174/1 ซอยเจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 02 4680239

ผู้ใดประสงค์จะติดต่อ มศพ. ให้ติดต่อตามข้อมูลข้างต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

อนึ่ง มศพ. มีชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ซึ่งเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ อยู่ด้วย

ผู้ใดประสงค์จะนำข้อความของ มศพ. ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเพื่อเผยแพร่พระธรรม โดยไม่มุ่งประโยชน์ทางการค้า ให้นำไปใช้ได้

ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่ให้ตรงตามข้อมูลของ มศพ. หรือ ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. และให้อ้างที่มาด้วยว่ามาจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือ สื่ออื่นใดของ มศพ. หรือ ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

สำหรับการขอพิมพ์หนังสือของ มศพ. ให้ติดต่อขออนุญาตจาก มศพ. ก่อนการจัดพิมพ์

ประกาศมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแจ้งเพื่อกรุณาทราบ


ลงชื่อ

(พล.ต. วีระ พลวัฒน์)
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Natanaphong
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
natthayapinthong339
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dusita
วันที่ 22 ก.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
captpok
วันที่ 22 ก.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
นิคม
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chaweewanksyt
วันที่ 6 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และ อนุโมทนาค่ะ

ได้ความรู้ เพราะ เวปนี้…

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 11 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
abhirak
วันที่ 27 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
v_varunya
วันที่ 29 ต.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจียมจิต
วันที่ 7 พ.ย. 2563

อนุโมทนา ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 ธ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
panasda
วันที่ 2 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Chatupon
วันที่ 13 ธ.ค. 2563

กระผมเข้าใจ และจะปฏิบั​ติตามเจตนารมณ์​และวัตถุประสงค์​ของ บ้านธรรมะ มศพ.ทุกประการ

กราบขอบพระคุณ​ท่านอาจารย์​ทุกท่านครับ

สาธุ​สาธุ​สาธุ​ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
lokiya
วันที่ 24 ม.ค. 2564

ได้มารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะมูลนิธิเลย ความเข้าใจผิดที่ฟังมาจากที่อื่นก็ถูกลบล้างไป ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Jans
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
mana.amo
วันที่ 26 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
อนุโมทนา
วันที่ 14 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
somkiat.111111
วันที่ 25 ก.ค. 2564

เรียนรู้ธัมมะจะเริ่มต้น จากอะไรก่อนครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2564

เรียนความเห็นที่ 20 ครับ

ควรจะเริ่มอันดับแรก คือ ฟังจากผู้รู้ ผู้ที่เข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องในพระไตรปิฎกและได้อธิบายให้เราเข้าใจ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น ควรเริ่มจากการฟังผู้รู้ ผู้มีปัญญา เป็นกัลยาณมิตรที่อธิบายพระธรรมที่ลึกซึ้งในพระไตรปิฎกให้เราเข้าใจ มีท่านอาจารย์สุจินต์ เป็นต้น ที่ได้กล่าวแสดงธรรมในส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎกไว้อย่างดี ให้เข้าใจกันได้ ครับ

ซึ่งเริ่มด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรม ในส่วนเบื้องต้น เริ่มจากคำว่า ธรรม คืออะไร เมื่อมีความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญว่า ธรรมคืออะไร เข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมในขั้นการฟัง

ที่มา... คลิกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม


"คนที่รู้ประโยชน์จริงๆ เห็นความลึกซึ้งจริงๆ เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงของธรรม จะไม่มีการละเลยหรือทอดทิ้งที่จะเข้าใจขึ้น ไม่ว่าจะโดยการอ่าน โดยการฟัง โดยการไตร่ตรอง โดยการสนทนาธรรมหรืออะไรทั้งสิ้น เพราะรู้ว่า กว่าจะได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่ง่าย"

ที่มา... คลิกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ