มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ก.ย. 2563
หมายเลข  32976
อ่าน  1,463

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคเครื่องมือแพทย์และเงินเพื่อปรับปรุงห้องคลินิกฉุกเฉิน ARI (ห้องตรวจสอบระบบทางเดินลมหายใจ) รวมมูลค่ากว่า ๒.๖ ล้านบาท แก่โรงพยาบาลยะลาและนราธิวาส ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ เดินทางไปยัง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบเงินในการปรับปรุงห้องคลินิกฉุกเฉิน ARI (ห้องตรวจสอบระบบทางเดินลมหายใจ) และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลยะลาและนราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคณะ เดินทางถึงโรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย พล.ต. อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ยะลา มอบหมายให้ พันเอกประธาน ตลับทอง รองผูบังคับหนวยเฉพาะกิจ ยะลา (๕) เดินทางไปให้การต้อนรับ และร่วมเป็นพยาน ในการมอบเงินจำนวน ๑,๓๙๖,๒๒๑.๕๙ บาท เพื่อปรับปรุงคลินิกฉุกเฉิน ARI (ห้องตรวจสอบระบบทางเดินลมหายใจ) และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในการรับมอบ

ที่มาของการบริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลยะลา ในครั้งนี้ เนื่องมาจากที่ทาง มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และได้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลยะลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะแพทย์และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมีความเสียสละอย่างยิ่งในการทำงานเพื่อการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ นอกจากบุคลากรทุกท่านจะมีความเสี่ยงภัยอันตรายจากการก่อการร้ายภายในพื้นที่แล้ว บ่อยครั้งที่หลายท่านยังต้องเสียสละด้วยการเลื่อนการรับเงินเดือนในแต่ละเดือนออกไปก่อน เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ อันเนื่องมาจากขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการอยู่เสมอๆ

เมื่อทางมูลนิธิฯ ได้ทราบว่า คลินิกฉุกเฉิน ARI (ห้องตรวจสอบระบบทางเดินลมหายใจ) ซึ่งเป็นคลินิกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจรักษาระบบทางเดินหายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ทางโรงพยาบาลยะลายังไม่มีงบประมาณในการจัดสร้างห้องดังกล่าว จึงต้องสร้างเต้นท์ภายนอกอาคารเพื่อให้บริการตรวจโรคเป็นการชั่วคราวไปก่อนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการไม่สะดวกอย่างยิ่งต่อการให้และการรับบริการของประชาชน

เมื่อท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้รับทราบถึงปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๖,๒๒๑.๕๙ บาท เพื่อทำการปรับปรุงห้องภายในอาคารของโรงพยาบาลยะลา ให้เป็นคลินิกฉุกเฉิน ARI ดังกล่าว เพื่อการให้บริการในการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งได้มอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับทางโรงพยาบาลอีก จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่าที่มอบให้แก่โรงพยาบาลยะลาทั้งสิ้น ๒,๑๔๖,๒๒๑.๕๙ บาท

ต่อมาในเวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ และ พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเร๊ะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย น.อ.วิชชา เพชรเกลี้ยง หน.สง.รอง ผอ.รมน. จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งรับมอบเครื่องมือแพทย์ที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นำมาบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ จำนวน ๓ รายการ คือ เครื่องตรวจวัดความตีบตันของเส้นเลือด มูลค่า ๓๕๐,๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องวัดการไหลเวียนของโลหิต มูลค่าเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง และ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG มูลค่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

นอกจากนี้ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยังถือโอกาสที่ได้เดินทางมายัง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ โดยได้รับมอบหมายให้นำหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ ไปมอบให้กับกำลังพลของแต่ละหน่วยเพื่อศึกษาและเข้าใจความจริงที่แท้จริงของชีวิต ตรงตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิต จากการที่เป็นผู้ที่เสียสละมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา มอบหมายให้ พ.อ.สฐิรพงษ์ อาญหาญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา (๓) ให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมามอบหนังสือธรรมะให้กับหน่วยในพื้นที่ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังพลได้นำไปศึกษาหลักธรรม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวันของเหล่าทหารหาญ ผู้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บก.ฉก.สงขลา หมู่ ๓ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ต่อมา ในเวลาประมาณ ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบหมายให้ พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี (๒) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมามอบหนังสือธรรมะให้กับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เพื่อให้กำลังพลได้นำไปศึกษาหลักธรรม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเหล่าทหารหาญ ผู้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา มอบหมายให้ พ.อ.อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รอง ผบ.ฉก.ยะลา (๓) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมามอบหนังสือธรรมะ ณ บก.ฉก.ยะลา โดยมี พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานในการรับมอบ

เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส (๒) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วย พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะฯ ในการเดินทางมามอบหนังสือธรรมะ ให้กับ ฉก.นราธิวาส เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้นำไปศึกษาหลักธรรม อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ชีวิตประจำวันของเหล่าทหารหาญ ผู้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บก.ฉก.นราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต่อมา เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. (๑) /รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. (๒) /รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. (๑) เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมามอบหนังสือธรรมะ ให้กับกำลังพลในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หลังเสร็จจากภารกิจในการมอบเงิน เครื่องมือแพทย์และหนังสือธรรมะ แก่โรงพยาบาลและหน่วยทหารในพื้นที่แล้ว ต่อมาในเวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางกลับไปยังโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมรับฟังการสนทนาธรรม ในโอกาสที่วิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดย ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ปธ.๙ เดินทางมาพบปะ พร้อมบรรยายธรรมะและสนทนาธรรม กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดย พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.ฉก.ปัตตานี มอบหมายให้ พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี (๓) ให้การต้อนรับ

การเดินทางไปยัง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณะวิทยากร ในครั้งนี้ เป็นอีก ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ควรจะได้บันทึกไว้ ว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อพระศาสนา และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานี ที่ใฝ่ใจศึกษาพระธรรมมานานแล้ว และยังมีการจัดตั้งกลุ่มศึกษาและสนทนาธรรมขึ้นในจังหวัดปัตตานี โดยคณะแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลปัตตานี อันเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่ง ที่คำสอนที่ถูกต้องจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาแสดงไว้นั้น เริ่มเปล่งประกายของความรุ่งเรืองแห่งปัญญา ความเข้าใจถูก ความเห็นถูก แล้ว ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการดำรงรักษาและเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ตรงตามพระไตรปิฎก ให้เจริญ มั่นคง กว้างไกลออกไป รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นอกจากจะมีโอกาสได้รับความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องต่อไปในอนาคตแล้ว ยังจะได้รับความสุขและความสะดวกสบายขึ้นในการรับการรักษาพยาบาล จากการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องคลีนิคฉุกเฉิน ARI และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มอบให้กับโรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้ และกับโรงพยาบาลปัตตานีเมื่อครั้งก่อนหน้านี้อีกด้วย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ขอขอบพระคุณ พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ทุกท่าน ในการประสานงานและให้การรับรอง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัย แก่คณะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนจบภารกิจในครั้งนี้อย่างดียิ่ง ทั้งยินดีและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

.........

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

- มศพ. มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- รายงานข่าวเพิ่มเติมเรื่องการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลยะลา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
captpok
วันที่ 11 ก.ย. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Dusita
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบ ยินดีในกุศล ทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
san.ree2990
วันที่ 11 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
กมลพร
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pattarakornnontajid
วันที่ 11 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thidajoy
วันที่ 11 ก.ย. 2563

อนุโมทนากุศลทุกประการด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Witt
วันที่ 11 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Kwunjai
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
jaturong
วันที่ 14 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Powribud
วันที่ 15 ก.ย. 2563

อนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Sottipa
วันที่ 27 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
abhirak
วันที่ 25 ต.ค. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Jans
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
pulit
วันที่ 23 เม.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
apiwit
วันที่ 2 พ.ค. 2564

อนุโมทนาสาธุครับ ยินดีในบุญกุศลและความดีครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ