มศพ. มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 ก.ค. 2563
หมายเลข  32117
อ่าน  1,050

ข่าวที่น่ายินดียิ่ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ . พลเอกสมพล ปานกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้เป็นผู้แทนของคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) มอบเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน Air Liquide รุ Monnal T75 (มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท) และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ แก่โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นผู้รับมอบ และมีคณะแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งสนใจศึกษาพระธรรมที่ มศพ.เผยแพร่ ร่วมแสดงความยินดีในกุศลครั้งนี้ด้วย

การบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ เกิดจากดำริของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่เห็นถึงโอกาสของการกระทำสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือผู้ป่วยอื่นๆ

จากการติดต่อประสานงานโดยคุณอริญา เอี่ยมสำอาง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๔๕๕ (เลขานุการของอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการ มศพ.) ได้ทราบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรงพยาบาลปัตตานี มีความจำเป็นและขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ จึงได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลปัตตานีและบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของคณะแพทย์ บริจาคให้โรงพยาบาลต่อไป

คุณอริญา (คุณกุ้ง) ได้เล่าถึงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ว่า การที่ มศพ. สามารถจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ในราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ทางบริษัทไม่ได้บวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์การขายแต่อย่างใด ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทจะเสนอขายเครื่องดังกล่าวในราคาประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (แล้วแต่กรณี) ส่วนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ที่มีมูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น ทางบริษัทได้แถมมาให้ แทนส่วนลดที่ทางคุณอริญาขอไป ซึ่งมูลค่าของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำดังกล่าว ก็มากกว่าส่วนลดปกติที่บริษัทสามารถจะให้ได้อีกด้วย (ปกติบริษัทจะให้ส่วนลดไม่เกิน ๑-๒ หมื่นบาท)

อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา เครื่องช่วยหายใจหาซื้อยากมากและมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการเป็นอย่างมากจากทั่วโลก และการขนส่งเพื่อนำเข้ามาในประเทศขณะนี้ก็มีความยากลำบาก เพราะสถานการณ์โควิด-19 แต่เครื่องชุดนี้ บริษัทได้ทำการสั่งมาสำรองไว้ก่อนล่วงหน้า จึงมีเครื่องที่ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดซื้อได้เลยทันที และจากการสอบถามหลายๆ บริษัท พบว่าต้องรอสินค้าในปลายปีนี้ ถึงปีหน้า ตามลำดับการจอง และราคาก็อยู่ที่ประมาณ ๑ - ๑.๒ ล้านบาท ทุกบริษัทที่ได้สอบถามเทียบราคา

การส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปัตตานีในครั้งนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ เห็นสมควรที่จะเชิญนายทหารจากกองทัพภาคที่ซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ และมีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างดี ได้เป็นเกียรติในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลปัตตานี ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการ มศพ. ได้กรุณาประสานไปยังกองทัพภาคที่ ๔ (ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่พระธรรมของ มศพ. ทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ความถี่ AM ๙๓๖ Mhz เวลา ๑๐.๐๐ .ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว) ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากพลเอกสมพล ปานกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (พร้อมคณะนายทหารกองทัพภาคที่ ๔) เป็นผู้แทนคณะกรรมการ มศพ. ในการมอบในครั้งนี้

สำหรับการประสานงานกับโรงพยาบาลและกองทัพภาคที่เพื่อให้การส่งมอบ-รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น ทาง มศพ. ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากคุณชลธี ภู่ชลธี (คุณจิว) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๙๗๐ และ แพทย์หญิงศิริลักษณ เลิศพงษ์พิรุฬห์ (ตําแหน่ง นพ.ชํานาญการพิเศษ) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๒๑๙ ได้ช่วยประสานงานกับบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ ในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการส่งมอบ และยังได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะแพทย์ในโรงพยาบาลปัตตานี ที่ได้ศึกษาพระธรรมจาก มศพ. เพื่อมาร่วมยินดีในการเจริญสาธารณกุศล ในครั้งนี้ด้วย คือ นายแพทย์วัชรินทร์ ล่องพาณิชย (ตําแหน่ง นพ.ผู้เชี่ยวชาญ) ทันตแพทย์หญิงชุติพร เกิดทิพย์ (ตําแหน่ง ทพ.ชํานาญการพิเศษ) ทันตแพทย์ยงยุธ พงศ์ศิลามณี แพทย์หญิงนันธิดา โลหะวิจารณ์ (ตําแหน่ง นพ.ชํานาญการพิเศษ) และนายแพทย์นรินทร์ ภัคเวช (ตําแหน่ง นพ.ชํานาญการพิเศษ)

การส่งมอบ-รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยกุศลอันปีติของทุกท่าน ทั้งฝ่ายส่งมอบและรับมอบ ซึ่งคุณชลธี ภู่ชลธี (คุณจิว) ได้เล่าว่า ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี มีความรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ มศพ. ซึ่งแม้จะอยู่ห่างไกล ก็ยังเห็นถึงความจำเป็น ความขาดแคลน และให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงตามความต้องการของทางโรงพยาบาล เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจรุ่นที่ได้รับบริจาคนี้เป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยนี้

นอกจากนี้ คุณจิวยังได้จัดหนังสือและแผ่นซีดีธัมมะของ มศพ.บรรจุในถุงผ้า "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองที่กลุ่มชมรมบ้านธัมมะภาคใต้ ได้จัดทำขึ้น มอบให้นายทหารและบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานีทุกท่านที่มาร่วมยินดีในการกุศลครั้งนี้ อีกด้วย

จึงแจ้งข่าวมาเพื่อชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. และทุกๆ ท่าน ที่ได้รับทราบข่าวนี้ จะร่วมยินดีกับกุศลในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

.........

(ประสานงานการข่าวและเรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่ โดย ผศ.อรรณพ หอมจันทร์)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

- มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
- รายงานข่าวเพิ่มเติมเรื่องการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลยะลา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nvrath
วันที่ 23 ก.ค. 2563

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yogototo
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นิคม
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
วันที่ 28 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุ ในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Tikky
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chaweewanksyt
วันที่ 6 ส.ค. 2563

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Witt
วันที่ 11 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คนไทยใหญ
วันที่ 12 ส.ค. 2563

อนุโมทนาคับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
saman_pacific
วันที่ 19 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนา ในกุศลจิตของทุกท่าน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ