อยากเรียนธรรมะที่ละเอียดขึ้น
 
lokiya
วันที่  29 ต.ค. 2562
หมายเลข  31263
อ่าน  174

ผมพอจะเข้าใจพื้นฐานพระอภิธรรมบ้างแล้ว เข้าใจว่าสิ่งมีจริงคืออะไร พระสูตรก็เคยศึกษามาพอสมควร อยากศึกษาที่ละเอียดขึ้นจากหนังสือพื้นฐานพระอภิธรรม ควรศึกษาจากแหล่งใดบ้างครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า พระอภิธรรม เป็นธรรมที่มีจริง ละเอียดโดยความเป็นธรรม   ที่ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน  ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมนั้นๆ  ไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่เป็นพระอภิธรรมตามความเป็นจริง แล้วทรงแสดงให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริง   พระอภิธรรม  จึงไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวัน  เป็นธรรมที่มีจริงในขณะนี้   เช่น  เห็น   ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย  คิดนึก กุศล  อกุศล  เป็นต้น  นี้แหละ คือ พระอภิธรรม  เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน

     ส่วนใหญ่เวลาได้ยินคำว่า อภิธรรม  แล้วกลัว  กลัวว่าจะเรียนไม่ได้  แต่แท้ที่จริงแล้ว  อภิธรรม  ก็คือ  สิ่งที่มีจริงๆ  ในขณะนี้  ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรม ว่าเป็นอภิธรรม    ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ตาม    ก็ไม่พ้นไปจากอภิธรรมเลย   เห็น   ได้ยิน ได้กลิ่น  ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  คิดนึก  ความดี  ความชั่ว เป็นต้น ล้วนเป็นธรรมที่มีจริง ที่เป็นอภิธรรม ทั้งสิ้น     เพราะฉะนั้น สำคัญที่การเริ่มต้น ด้วยการฟังด้วยการศึกษาพระธรรม เป็นปกติในชีวิตประจำวัน    ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูก   เห็นถูกไปทีละเล็ก ทีละน้อย   การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องนั้น    ต้องไม่ใช่แบบวิชาการ แต่เป็นไป เพื่อขัดเกลา ละคลายกิเลส มีความเห็นผิด ความไม่รู้ เป็นต้น

     เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริง คือ อภิธรรม ที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุ และ เป็นผล    แต่การจะรู้ความจริงเช่นนั้นได้  ต้องด้วยปัญญา ที่รู้   ไม่ใช่เราที่รู้  ซึ่งก็ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมไปทีละเล็กละน้อย จะเห็นความจริงได้ ก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่า ความจริงคืออะไร  เพราะ การจะรู้ความจริง เห็นความจริง  ต้องเห็นด้วยปัญญา  ซึ่งก็ต้องเริ่มจากเบื้องต้น  คือ  ปัญญาขั้นการฟัง  จึงจะถึง  ปัญญาที่เห็นความจริง ประจักษ์ความจริงที่เป็นปัญญาขั้นสูงได้ ครับ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ คลิกลิ้งนี้คับ

ปรมัตถธรรมสังเขป

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม ไม่ง่าย ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  จึงต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์จริงๆ  มีความอดทน  มีความเพียร   มีความจริงใจที่จะฟัง ที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาท   ที่กล่าวว่า อภิธรรม ก็คือ ธรรมที่มีจริงๆ ในขณะนี้ที่ละเอียด ลึกซึ้ง ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างแท้จริง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะทรงแสดงในส่วนใดก็ตาม ย่อมไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ โดยโวหารโดยพยัญชนะต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง อันเป็นธรรมที่ละเอียดยิ่ง ที่หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตน ไม่ได้เลย     สำคัญที่ความเข้าใจถูก เห็นถูกของผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง    ถ้าเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ศึกษาด้วยความตั้งใจ    ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ พระธรรม แม้จะยาก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้

สำคัญ คือ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษาพิจารณาไตร่ตรอง    ไม่ว่างเว้นจากการฟังพระธรรม และมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษาว่า  เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง เรื่องการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก คงยังไม่ต้องพูดถึงในชาตินี้  แต่จะต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนาน ในการสะสมความเข้าใจถูก เห็นถูกต่อไป   เมื่อสะสมกุศลและอบรมเจริญปัญญาต่อไป  เมื่อปัญญาเจริญขึ้นก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมดับกิเลสตามลำดับขั้นได้  

เพราะฉะนั้น ในเมื่อพระธรรมละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งที่จะค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย เป็นการศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง และจุดประสงค์ในการศึกษาต้องตรง คือ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกขัดเกลาความไม่รู้ ซึ่งมีมากเป็นอย่างยิ่ง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 2 พ.ย. 2562

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ