จิตเกิดที่หทยรูป
 
วิริยะ
วันที่  11 ก.พ. 2562
หมายเลข  30468
อ่าน  222

เรียนถามท่านผู้รู้

จิตเกิดที่หทยรูป ขอความกรุณายกตัวอย่างจิตประเภทนี้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.พ. 2562 15:35 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     จิต เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ เป็นสภาพธรรมที่สั้นแสนสั้น  มีอายุเพียงแค่ขณะทีเกิดขึ้นขณะที่ตั้งอยู่และขณะที่ดับไปเท่านั้น  เมื่อจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ  เมื่อกล่าวถึงจิตแล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเฉพาะจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ยังมีสภาพธรรมอีกประเภทที่เกิดร่วมกับจิต  นั้นด้วย เมื่อเกิดร่วมกับจิต  ก็ต้องรู้อารมณ์เดียวกันกับจิต  ดับพร้อมกับจิต  และในภูมิที่มีขันธ์ ๕  ก็ต้องอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วย  สภาพธรรมที่กล่าวนั้น  คือ  เจตสิก  จิตและเจตสิก  ไม่ได้สถิตย์อยู่ที่ไหน เพราะเกิดแล้วดับแล้ว  และในขณะที่เกิดนั้นก็จะต้องมีที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิก ด้วย ที่เกิดของจิตและเจตสิก เรียกว่า วัตถุรูป  ไม่ได้มีเฉพาะหทยวัตถุเท่านั้น ที่เป็นที่เกิดของจิต  ยังมีอีก ๕ วัตถุรูปอันเป็นที่เกิดของจิตและเจตสิก ได้แก่ จักขุวัตถุ  เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) โสตวัตถุ เป็นทีเกิดของโสตวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) ฆานวัตถุเป็นที่เกิดของฆานวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) ชิวหาวัตถุ  เป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณ (และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) และ กายวัตถุ  เป็นที่เกิดของกายวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) จิตที่เหลือทั้งหมดนอกจากที่กล่าวมาแล้ว เกิดที่ทยวัตถุทั้งหมด เช่น โลภะมูลจิต โมหะมูลจิต เป็นต้น จิตและเจตสิกจะเกิดที่อื่นไม่ได้ นอกจากเกิดที่วัตถุรูป ๖ รูป ตามสมควรแก่จิตประเภทนั้น ๆ  [ถ้าเป็นในอรูปพรหมภูมิไม่มีรูปธรรม  มีเฉพาะนามธรรม จิตและเจตสิก อาศัยกันและกันเกิดขึ้น]  

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ ครับ
จักขุวัตถุ  //  โสตวัตถุ     // ฆานวัตถุ //  ชิวหาวัตถุ  //  กายวัตถุ //   วัตถุ ๖ 

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.พ. 2562 23:55 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 สำคัญที่ความเข้าใจว่า จิต ในภพภูมิที่มีรูป นั้น  ต้องเกิดที่รูป รูปหนึ่งรูปใดใน ๖ รูป  คือ  จักขุวัตถุ  โสตวัตถุ  ฆานวัตถุ  ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ และ หทยวัตถุ   ตามควรแก่จิตประเภทนั้น  โดยที่จิตเห็นเกิดที่จักขุวัตถุ    จิตได้ยินเกิดที่โสตวัตถุ   จิตได้กลิ่นเกิดที่ฆานวัตถุ  จิตลิ้มรสเกิดที่ชิวหาวัตถุ จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายเกิดที่กายวัตถุ ทั้งที่เป็นกุศลวิบากและทั้งที่เป็นอกุศลวิบาก    จิตที่เหลือนอกจากนี้เกิดที่หทยวัตถุ   ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง ที่เกิดของจิต กล่าวคือ    จิต เกิดที่วัตถุรูปใด   เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ต้องเกิดที่วัตถุรูปนั้น ๆ ด้วย เพราะเหตุว่า จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน รู้อารมณ์เดียวกัน  และในภูมิที่มีขันธ์ ๕  ก็เกิดที่วัตถุรูปเดียวกัน   ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 12 ก.พ. 2562 15:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.พ. 2562 15:09 น.

เว้นจิต 10 ดวง นอกนั้นก็เกิดที่หทยวัตถุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มี.ค. 2562 09:09 น.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ