พุทธวจนะเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมะผิด ๆ
 
lokiya
วันที่  14 ก.พ. 2562
หมายเลข  30474
อ่าน  194

เคยได้ยินท่านอ.สุจินต์เทศน์สอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไต่ถามมาณพผู้เรียนธรรมะกับอาจารย์ที่สอนให้ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น แล้วพุทธเจ้าดำรัสตอบว่า งั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้หูหนวก ตาบอดแล้ว อยากทราบว่าอยู่ที่พระสูตร พระอภิธรรมไหนครับ ผมค้นคว้าหาไม่เจอ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.พ. 2562 17:18 น.

ขอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เป็นข้อความที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒
- หน้าที่ ๕๒๓   อินทริยภาวนาสูตร  ดังนี้

    [๘๕๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้:-

    สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าไผ่ ในนิคมชื่อกัชชังคลา ครั้งนั้นแล อุตตรมาณพ ศิษย์พราหมณ์ปาราสิริยะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ แล้วทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

     [๘๕๔] พอนั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามดังนี้ว่าอุตตระ ปาราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือเปล่า
อุ.  แสดง พระโคดมผู้เจริญ.
พ.  อุตตระ แสดงอย่างใด ด้วยประการใด.
อุ.  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ในเรื่องนี้ ท่านปาราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า อย่าเห็นรูปด้วยจักษุ อย่าได้ยินเสียงด้วยโสตะ.

พ.  อุตตระ เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปาราสิริยพราหมณ์ ต้องเป็นคนตาบอด ต้องเป็นคนหูหนวก เพราะคนตาบอด ไม่เห็นรูปด้วยจักษุ คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงด้วยโสตะ 

     เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ อุตตรมาณพ ศิษย์ปาราสิริยพราหมณ์ นั่งนิ่ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา หมดปฏิภาณ.  ฯลฯ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อินทริยภาวนาสูตร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ