ธรรมเดช อานุภาพของธรรมที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป
 
nattawan
nattawan
วันที่  10 ม.ค. 2562
หมายเลข  30376
อ่าน  416

     จะมากด้วยกุศลหรือจะน้อยด้วยกุศลก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจธรรมะและขณะนั้นรู้ในความเป็นอนัตตา

     ธรรมเดชสามารถทำให้ชีวิต  ความคิดและปัญญาต่างจากเดิมได้  จากไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญา  จากไม่เมตตาก็มีเมตตา  จากไม่เคยช่วยเหลือแม้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เริ่มช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ  ทั้งหมดนำไปสู่การค่อย ๆ ละคลายอกุศลแต่ยังเป็นเรา  กว่าจะค่อย ๆ ละคลายอกุศลจนไม่ใช่เรา!!!!

     เห็นโทษของอกุศล  ขณะที่ไม่สงบเป็นเพราะอกุศล  ไม่สงบจากอกุศลจึงได้ฟุ้งซ่าน  ติดข้องในรูปรสต่าง ๆ  ฟุ้งซ่านมากแค่ไหนแต่ไม่รู้เลย  ธรรมเดชทำให้รู้ได้ว่าอกุศลมีโทษมากและกุศลแม้เพียงเล็กน้อนนั้นไม่ฟุ้งซ่าน  คนที่เข้าใจความต่างของกุศลและอกุศลก็เจริญกุศลตามกำลังของปัญญา

      ขณะนี้เองเป็นปัญญาเดช  จากไม่เคยรู้เป็นความรู้  ฟังธรรมสามารถค่อย ๆ เข้าใจในความละเอียด   สะสมเป็นสังขารขันธ์

     บุญญเดชขัดเกลากิเลสจนสามารถดับกิเลส  ดับอนุสัยกิเลสที่ติดแน่นในจิตมากมายมหาศาล  ไม่มีอะไรนำกิเลสออกจากจิตได้เลยนอกจากธรรมเดช  คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำทำให้เกิดปัญญาเดชซึ่งเป็นบุญญเดช  ที่จะขัดเกลากิเลสให้ออกจากใจจนประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมตรงตามที่ได้ฟังด้วยตนเองขณะที่มรรคจิตเกิด  กว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น  รู้แจ้งสภาพธรรมตามที่ได้ฟังตามขั้นของปัญญา

     ถ้าจะละคลายต้องรู้ว่าไม่มีเรา  ไม่มีตัวตนเลย  ธรรมะทั้งหมดเกิดตามเหตุปัจจัย

     ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเข้าใจผิด  พูดผิด  ทำผิด  ไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้

     คุณความดีธรรมะฝ่ายกุศลที่เป็นเดช คือ เผาผลาญธรรมะฝ่ายตรงข้ามคืออกุศลธรรมตั้งแต่จรณเดช  คุณความดีที่เป็นเครื่องเผาผลาญความทุจริตความเป็นผู้ทุศีลด้วยกุศลที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมเดชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คุณเดช  ธรรมที่เผาผลาญความไม่สงบของจิตคืออกุศลธรรมที่ทำให้จิตไม่สงบ  ปัญญาเดช  ปัญญาที่เกิดจากการได้ฟังธรรมเดชที่เป็นเหตุให้เผาผลาญอวิชชาคือความไม่รู้  จนถึงบุญญเดช    อริยมรรคที่ประหารอกุศลทั้งหมดเป็นสมุจเฉท

     กราบบูชาคุณท่านอ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

ขอเชิญคลิกชมและฟัง...อานุภาพของธรรมะที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป(ธรรมเดช)

     


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ม.ค. 2562 15:40 น.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 911

บทว่า ธมฺมเตโช - ธรรมเดช คือ พุทธวจนเดช อันเป็นหลักแห่งเดช ๔.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 912

บทว่า อธมฺมเตช - เดชมิใช่ธรรม ได้แก่ เดช อันเป็นถ้อยคำแสดงลัทธิของพวกเดียรถีย์ต่าง ๆ.

------------------------------------------------------------

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 906

[๒๓๕] คำว่า เตโช - เดช ความว่า เดชมี ๕ คือ จรณเดช คุณเดช

ปัญญาเดช บุญญเดช ธรรมเดช บุคคลผู้มีจิตอันกล้าแข็ง ย่อมยังเดช คือความเป็นผู้ทุศีลให้สิ้นรูปด้วยเดชคือศีลเครื่องดำเนินไป ย่อมยังเดชมิใช่คุณให้สิ้นไปด้วยเดชคือคุณ ย่อมยังเดชคือความเป็นผู้มีปัญญาทรามให้สิ้นไปด้วยเดชคือปัญญาย่อมยังเดชมิใช่บุญให้สิ้นไปด้วยเดชคือบุญ ย่อมยังเดชมิใช่ธรรมให้สิ้นไปด้วยเดชอันเป็นธรรม.

   ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 10 ม.ค. 2562 22:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ