พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑

  • เปิดอ่าน
  • ดาวน์โหลด