พระพากุลเถระ...เอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยและมีอายุยืน
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  20 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30323
อ่าน  659

พระพากุลเถระทำบุญด้วยอะไร จึงมีอายุยืนถึง 160 ปีครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย การมีอายุยืน มีโรคน้อย ก็เป็นเพราะเหตุหลายประการ เช่น กรรมที่นำเกิดเป็นกุศลกรรมเพื่ออายุยืน อาหารการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ไม่บริโภคสิ่งที่มีโทษต่อร่างกาย การบริหารอิริยาบถที่เหมาะสม เป็นต้น

ข้อความในอรรถกถา เถรคาถา พากุลเถรคาถา ได้แสดงถึงชีวิตในอดีตของพระพากุละ มีว่า..."เมื่อพระศาสดาเกิดประชวรพระนาภีขึ้น ได้นำยาจากป่ามาถวาย ให้พระโรคสงบแล้ว ได้น้อมซึ่งบุญในการถวายยานั้นไป เพื่อประโยชน์แก่ความไม่มีโรค"

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปฐม-ทุติยอนายุสสสูตร [ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน]

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ