พระพากุลเถระ...เอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยและมีอายุยืน
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  20 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30323
อ่าน  479

พระพากุลเถระทำบุญด้วยอะไร จึงมีอายุยืนถึง 160 ปีครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย การมีอายุยืน มีโรคน้อย ก็เป็นเพราะเหตุหลายประการ เช่น กรรมที่นำเกิดเป็นกุศลกรรมเพื่ออายุยืน อาหารการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ไม่บริโภคสิ่งที่มีโทษต่อร่างกาย การบริหารอิริยาบถที่เหมาะสม เป็นต้น 

ข้อความในอรรถกถา เถรคาถา พากุลเถรคาถา ได้แสดงถึงชีวิตในอดีตของพระพากุละ  มีว่า..."เมื่อพระศาสดาเกิดประชวรพระนาภีขึ้น ได้นำยาจากป่ามาถวาย ให้พระโรคสงบแล้ว ได้น้อมซึ่งบุญในการถวายยานั้นไป เพื่อประโยชน์แก่ความไม่มีโรค"

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปฐม-ทุติยอนายุสสสูตร [ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน]

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ