อาบัติแล้วต้องปลงตอนไหน
 
เจริญในธรรม
วันที่  23 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30334
อ่าน  556

อาบัติแล้วต้องปลงตอนไหน หรือตอนสวดปาฎิโมกข์ ผมเพิ่งบวชมา เห็นพระท่านไปปลงตอนปาฎิโมกข์กัน แต่ที่ผมพอรู้มาให้ปลงทันที เลยสับสน


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  มีโทษตามควรแก่สิกขาบทนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าล่วงปาราชิกสิกขาบท ก็ขาดจากความเป็นภิกษุ ถ้าล่วงสังฆาทิเสสสิกขาบท ก็จะต้องออกจากอาบัติโดยการอาศัยสงฆ์ ด้วยการอยู่ประพฤติวุฏฐานวิธี ถ้าล่วงละเมิดนอกจากนี้ ก็ต้องแสดงอาบัติ (ปลงอาบัติ) ต่อภิกษุด้วยกัน หรือ คณะ หรือ ต่อสงฆ์  เพื่อเปิดเผยความผิดของตนเอง เห็นโทษโดยความเป็นโทษ เพื่อจะได้สำรวมระวังไม่กระทำผิดอย่างนั้นอีก ถ้าหากยังไม่ปลงอาบัติก็เป็นโทษอยู่ตราบนั้น มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผล กั้นการเกิดในสุคติภูมิ ซึ่งจะประมาทไม่ได้เลย พระภิกษุผู้ที่มีความจริงใจ เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ท่านจะปลงอาบัติทันที เพราะไม่รู้ว่าจะสิ้นชีวิตขณะไหน ถ้าสิ้นชีวิตขณะที่มีอาบัติอยู่ ชาติถัดไป ก็เกิดในอบายภูมิเท่านั้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ