ผู้มีการเว้นในศีล5
 
เจริญในธรรม
วันที่  23 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30337
อ่าน  226

1.ผู้ที่พฤติกรรมและ นิสัย ไม่มีละเมิดศีล5แต่ละข้อเลย

ถือว่าถือ รักษาศีล5ไหม แม้เขาจะไม่ได้อาราธนามาหรือตั้งใจงดเว้นมา

2.การถืองดเว้นศีล5มีกี่แบบ กี่วิธี เช่น ต้องอาราธนามาอย่างเดียวไหม

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 12:07 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่า  ศีล ๕  เป็นการงดเว้นที่จะไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีทางกาย ทางวาจา  ข้อความในพระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค   สังคีติสูตร   แสดงไว้ว่า  ศีล ๕  ได้แก่ 

๑.  ปาณาติปาตา   เวรมณี    (เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์)

๒.  อทินนาทานา   เวรมณี  (เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้)

๓.  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณี    (เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

๔.  มุสาวาทา   เวรมณี    (เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ)

๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา    เวรมณี   (เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย     อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)                                                   

------------------------------------

ศีล ๕ เป็นเรื่องปกติจริงๆ ไม่พ้นไปจากความประพฤติเป็นไปทางกาย ทางวาจา ของแต่ละบุคคล    ในแต่ละวันจิตใจเป็นกุศลหรือเป็นกุศลมากน้อยเท่าใด    ถ้ามีการล่วงศีล มีการกระทำทุจริตกรรมประการต่าง ๆ  ก็เป็นเครื่องแสดงว่ากิเลสหนาแน่นมีกำลังมากทีเดียว     ซึ่งทุกคนควรจะได้ทราบและจะได้ตรวจสอบตนเองว่ามีการล่วงศีลข้อใดบ้างในแต่ละวัน  กล่าวคือ  มีการฆ่าสัตว์  เบียดเบียนสัตว์   มีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้   มีการประพฤติผิดในบุตร  ภรรยา  สามี  ของผู้อื่น มีการพูดเท็จ มีการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท บ้างหรือไม่?   ซึ่งเป็นการตรวจสอบในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้สำรวมระมัดระวังความประพฤติทางกาย  ทางวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม            

ศีล ๕ นั้นเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น  ดังนี้ คือ  ศีลข้อที่ ๑  การเว้นจากการฆ่าสัตว์   เป็นการให้ชีวิต   ให้ความปลอดภัย    ให้ความไม่มีภัย   แก่สัตว์ทั้งหลาย     ศีลข้อที่ ๒  การเว้นจากการลักทรัพย์  ชื่อว่า ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ศีลข้อที่ ๓     การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ชื่อว่าให้ความปลอดภัย  แก่บุตรธิดา  ภรรยา  สามี ของผู้อื่น   ศีลข้อที่ ๔    การเว้นจากการพูดเท็จ  ชื่อว่า   ให้ความจริง แก่ผู้อื่น    และ ศีลข้อที่ ๕  การเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมา ชื่อว่า   ให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ด้วย 

-จากคำถามข้อที่ ๑   

ถ้ามีอัธยาศัยเป็นปกติที่ไม่ล่วงละเว้นในสิ่งที่เป็นโทษ  ก็คือ ธรรมฝ่ายดีนั่นเองที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตน  

ข้อความใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ ๖๒๗  แสดงความเป็นจริงไว้ว่า 

"อนึ่ง ศีล ย่อมบริสุทธิ์โดยอาการ ๔ อย่าง   คือ โดยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัย  ๑   
โดยการสมาทาน (ถือเอาเป็นข้อประพฤติด้วยดี) ๑    โดยไม่ก้าวล่วง  ๑
โดยทำให้เป็นปกติเมือมีการก้าวล่วง  ๑"   

-จากคำถามข้อที่ ๒  

ขอให้พิจารณาจาก การงดเว้น (วิรัติ)  ๒ อย่าง  ไม่ใช่ว่าจะต้องไปขอจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย  ได้แก่

๑.สมาทานวิรัติ หมายถึง   การที่เราเห็นโทษของกิเลสทางกาย วาจา  จึงงดเว้นด้วยการสมาทาน(ถือเอาด้วยดี) ที่ไหนก็ได้  โดยที่ยังไม่เจอเหตุการณ์ที่จะให้ล่วงศีล แต่ได้ถือเอาเป็นข้อประพฤติแล้วว่า จะไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นโทษ

๒.สัมปัตวิรัติ หมายถึง  การที่เราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะล่วงศีล  แต่ก็งดเว้นไม่ทำขณะนั้น เช่น ยุงมากัด ก็งดเว้นที่จะไม่ฆ่า   เป็นต้น

ที่สำคัญ คือ ความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ที่จะอุปการะให้กุศลธรรมเจริญขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายอกุศลธรรมทั้งหลาย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 22:04 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561 18:08 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 6 ม.ค. 2562 05:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ