นิพพานเป็นสภาวะอย่างไร
 
เจริญในธรรม
วันที่  23 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30336
อ่าน  498

อยากรู้ครับ แล้วถ้าอยากไปตามดู ญาติพี่น้องในภพภูมิต่างๆ ไปได้ไหม แล้วนิพพานเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ภูมิไหน


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงทั้งหมด เมื่อกล่าวถึงธรรมแล้ว ไม่พ้นไปจากนามธรรม และ รูปธรรม สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่ใช่นามธรรมก็เป็นรูปธรรมทั้งหมด นามธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นามธรรมที่รู้อารมณ์ ได้แก่ จิต และ เจตสิก และนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ ได้แก่ นิพพาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิด ไม่ดับ เป็นสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมที่เกิดดับอย่างสิ้นเชิง เป็นธรรมที่มีจริง ที่มีลักษณะสงบ สงบจากกิเลส 

นิพพาน ไม่ใช่สถานที่
นิพพาน เป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดดับ แต่มีจริง นิพพานนั้นถึงแม้ว่าจะมีจริง เป็นปรมัตถธรรม แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานได้ง่ายๆ เพราะว่าการที่จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานได้นั้น จะต้องรู้ด้วยปัญญาขั้นสูงอันเกิดจากการเจริญปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมซึ่งกำลังปรากฏอยู่ทุกๆ ขณะอย่างทั่วถึง และแจ้งชัดจริงๆ ก่อน พระอริยบุคคลทุกระดับขั้นเท่านั้นที่ประจักษ์แจ้งนิพพานได้ และพระอริยบุคคลเหล่านั้นรู้ได้ด้วยตนเองว่า ท่านได้ประจักษ์แจ้งนิพพานแล้ว

การเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เป็นได้ด้วยปัญญา และต้องเป็นปัญญาของแต่ละบุคคล จริงๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในหนทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิต คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ถ้าไม่มีปัญญาเลย ก็ไม่สามารถถึงความเป็นพระอริยบุคคล ได้ ครับ

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 8 ม.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ