ปฐม-ทุติยอนายุสสสูตร [ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  20 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30327
อ่าน  270

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๖๖

                ๕. ปฐมอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น  และอายุยืน

         [๑๒๕]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้   เป็นเหตุให้อายุสั้น

๕  ประการเป็นไฉน คือ บุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑  เป็นผู้เที่ยวในกาลไม่

สมควร  ๑   ไม่ประพฤติประเสริฐ  ๑   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๕

ประการนี้แล   เป็นเหตุให้อายุสั้น.

         ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๕  ประการนี้    เป็นเหตุให้อายุยืน ๕

ประการเป็นไฉน    คือ  บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง  ๑   รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย  ๑  เป็นผู้เที่ยวในกาล

สมควร ๑    เป็นผู้ประพฤติประเสริฐ  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม

๕  ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุยืน.

                        จบปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕

            อรรถกถาปฐมอนายุสสสูตร 

          พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕   ดังต่อไปนี้ :-

          บทว่า   อนายุสฺสา  ได้แก่   เข้าไปตัดอายุ   คือไม่ทำให้อายุยืน.

                จบอรรถกถาปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕            ๖. ทุติยอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น  และอายุยืน  

          [๑๒๖]   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุ

สั้น  ๕ ประการเป็นไฉน  คือ  บุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง  ๑

ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก  ๑  เป็นคนทุศีล  ๑

มีมิตรเลวทราม  ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการนี้แล   เป็นเหตุ

ให้อายุสั้น.

          ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๕  ประการนี้    เป็นเหตุให้อายุยืน  ๕

ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง  ๑  รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย  ๑  เป็นผู้มีศีล  ๑  มีมิตร

ดีงาม  ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุยืน.

                      จบทุติยอนายุสสสูตรที่  ๖

          แม้ในทุติยอนายุสสสูตรที่  ๖  ก็นัยนี้เหมือนกัน.

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
วันที่ 20 มี.ค. 2562

ขอถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย
และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

https://www.dhammahome.com/webboard/topic/5734#a16

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ