ปฐม และ ทุติยอนายุสสสูตร [ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  20 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30327
อ่าน  509

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๖๖

๕. ปฐมอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น และอายุยืน

[๑๒๕] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น

๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑ เป็นผู้เที่ยวในกาลไม่สมควร ๑ ไม่ประพฤติประเสริฐ ๑ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุสั้น

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑ เป็นผู้เที่ยวในกาลสมควร ๑ เป็นผู้ประพฤติประเสริฐ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุยืน

จบปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕

อรรถกถาปฐมอนายุสสสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า อนายุสฺสา ได้แก่ เข้าไปตัดอายุ คือไม่ทำให้อายุยืน

จบอรรถกถาปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕๖. ทุติยอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น และอายุยืน

[๑๒๖] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุ สั้น ๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑ เป็นคนทุศีล ๑ มีมิตรเลวทราม ๑ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุ ให้อายุสั้น

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑ เป็นผู้มีศีล ๑ มีมิตรดีงาม ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุยืน

จบทุติยอนายุสสสูตรที่ ๖

แม้ในทุติยอนายุสสสูตรที่ ๖ ก็นัยนี้เหมือนกัน


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 20 มี.ค. 2562

ขอถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

ธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน [ทุติยอนายุสสสูตร]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ