ปฐม-ทุติยอนายุสสสูตร [ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  20 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30327
อ่าน  350

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๖๖

๕. ปฐมอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น  และอายุยืน

[๑๒๕]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้  เป็นเหตุให้อายุสั้น

๕  ประการเป็นไฉน คือ บุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑  เป็นผู้เที่ยวในกาลไม่

สมควร  ๑  ไม่ประพฤติประเสริฐ  ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๕

ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุสั้น.

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการนี้  เป็นเหตุให้อายุยืน ๕

ประการเป็นไฉน  คือ  บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง  ๑  รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย  ๑  เป็นผู้เที่ยวในกาล

สมควร ๑  เป็นผู้ประพฤติประเสริฐ  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม

๕  ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุยืน.

  จบปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕

อรรถกถาปฐมอนายุสสสูตร 

 พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕  ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า  อนายุสฺสา  ได้แก่  เข้าไปตัดอายุ  คือไม่ทำให้อายุยืน.

จบอรรถกถาปฐมอนายุสสสูตรที่  ๕๖. ทุติยอนายุสสสูตร

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น  และอายุยืน 

[๑๒๖]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุ

สั้น  ๕ ประการเป็นไฉน  คือ  บุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง  ๑

ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก  ๑  เป็นคนทุศีล  ๑

มีมิตรเลวทราม  ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการนี้แล  เป็นเหตุ

ให้อายุสั้น.

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการนี้  เป็นเหตุให้อายุยืน  ๕

ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง  ๑  รู้จัก

ประมาณในสิ่งที่สบาย  ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย  ๑  เป็นผู้มีศีล  ๑  มีมิตร

ดีงาม  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุยืน.

  จบทุติยอนายุสสสูตรที่  ๖

แม้ในทุติยอนายุสสสูตรที่  ๖  ก็นัยนี้เหมือนกัน.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 20 มี.ค. 2562

ขอถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย
และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

https://www.dhammahome.com/webboard/topic/5734#a16

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ