ธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน [ทุติยอนายุสสสูตร]
 
ไตรสรณคมน์
วันที่  2 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5734
อ่าน  5,426

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต  เล่มที่ 36 หน้าที่ 267๖.

ทุติยอนายุสสสูตร
  ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้น  และอายุยืน

   [๑๒๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุสั้น  ๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง ๑  ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑   เป็นคนทุศีล ๑   มีมิตรเลวทราม ๑   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้อายุสั้น 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน  ๕ ประการเป็นไฉน คือบุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑  รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๑  เป็นผู้มีศีล ๑  มีมิตรดีงาม ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุยืน

จบทุติยอนายุสสสูตรที่ ๖


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 2 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แช่มชื่น
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

อรรถลึกซึ้งมากครับ  ถ้าขาดปัญญา ก็ไม่อาจจะกระทำได้แน่นอนครับ  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ลองอ่านดูนะ อ่านดีมากครับ
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 879

๙. มหาธัมมปาลชาดก ว่าด้วยเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่ม

   [๑๔๑๐]  อะไรเป็นวัตรของท่าน  อะไรเป็นพรหมจรรย์ของท่าน  การที่คนหนุ่มๆ ไม่ตายนี้  เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่ท่านประพฤติดีแล้ว ดูก่อนพราหมณ์ ขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แก่เรา เหตุไรหนอ คนหนุ่มๆ ของพวกท่านจึงไม่ตาย.

   [๑๔๑๑]  พวกเราประพฤติธรรม ไม่กล่าวมุสา งดเว้นธรรมชั่ว งดเว้นธรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   [๑๔๑๒]  พวกเราฟังธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษแล้ว เราไม่ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษเลย ละอสัตบุรุษเสีย ไม่ละสัตบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย.
   [๑๔๑๓]  ก่อนที่เริ่มจะให้ทาน  พวกเราเป็นผู้ตั้งใจ
ดี แม้กำลังให้ก็มีใจผ่องแผ้ว ครั้นให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนภายหลัง  เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   [๑๔๑๔]  พวกเราเลี้ยงดูสมณะ พราหมณ์ คนเดินทาง วณิพก ยาจก และคนขัดสนทั้งหลาย ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวน้ำ  เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย.

   [๑๔๑๕]  พวกเราไม่นอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไม่นอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ นอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย. 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   [๑๔๑๖]  พวกเราทั้งหมดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นสิ่งของที่เขาไม่ให้ในโลก ไม่ดื่มของเมา ไม่กล่าวปด เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ  ของพวกเราจึงไม่ตาย.

   [๑๔๑๗]  บุตรที่เกิดในภรรยาผู้มีศีลดีเหล่านั้น เป็นผู้ฉลาด  มีปัญญา เป็นพหูสูต เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   [๑๔๑๘]  มารดาบิดา พี่น้องหญิงชาย บุตร ภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรม มุ่งประโยชน์ในโลกหน้า เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ  ของพวกเราจึงไม่ตาย.

   [๑๔๑๙]  ทาสทาสี  คนที่อาศัยเลี้ยงชีวิต คนรับใช้ คนทำงานทั้งหมด ล้วนแต่ประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้า เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆ ของพวกเราจึงไม่ตาย. 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   [๑๔๒๐]  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  ธรรมบุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้   นี้เป็นอานิสงส์ ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ.

   [๑๔๒๑]  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝน  ฉะนั้น ธรรมปาละบุตรของเรา อันธรรมคุ้มครองแล้ว กระดูกที่ท่านนำเอามานี้ เป็นกระดูกสัตว์อื่น บุตรของเรายังมีความสุข.

จบ มหาธัมมปาลชาดกที่  ๙

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suwit02
วันที่ 24 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 24 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
vnt
วันที่ 1 พ.ค. 2552
ขออนุโมทนา สาธุสาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
captpok
วันที่ 22 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ต้อม
วันที่ 29 ก.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 20 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณมากค่ะ

มหาธัมมปาลชาดกที่  ๙

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ