สีลสูตร ... วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  13 พ.ย. 2561
หมายเลข  30246
อ่าน  481

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••


 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

คือ
สีลสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๒๐๓


พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๒๐๓

๖.  ศีลสูตร
(
ว่าด้วยบ่อเกิดของบุญ)

[๔๘๕]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บรรพชิตผู้มีศีล  เข้าอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่  คนในหมู่บ้านหรือตำบลนั้น  ย่อมได้บุญมาก  ด้วยสถาน ๓ สถาน ๓ คืออะไร  คือ  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ  บรรพชิตผู้มีศีล เข้าอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่  คนในหมู่บ้านหรือตำบลนั้น  ย่อมได้บุญมากด้วยสถาน ๓ นี้แล.

จบศีลสูตรที่  ๖

อรรถกถาศีลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในศีลสูตรที่  ๖  ดังต่อไปนี้:-บทว่า ตีหิ  ฐาเนหิ ความว่า ด้วยเหตุ ๓ อย่าง.  ในบทว่า  กาเยน เป็นต้น  มีอธิบายว่า  คนทั้งหลายเห็นภิกษุทั้งหลายเดินมาจะทำการต้อนรับ เมื่อไปก็ตามส่ง  กระทำการนวดและชโลม  (ด้วยน้ำมัน)  เป็นต้น  ปูอาสนะไว้บนอาสนศาลา  ตั้งน้ำดื่มไว้  ชื่อว่า  ย่อมได้บุญด้วยกาย.

คนทั้งหลาย เห็นภิกษุสงฆ์กำลังเดินบิณฑบาต  เมื่อกล่าวคำเป็นต้นว่าท่านทั้งหลายจงถวายข้าวยาคู  ข้าวสวย  เนยใสและเนยข้นเป็นต้น  จงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น  จงรักษาอุโบสถ  จงฟังธรรม  และจงไหว้พระเจดีย์เถิด  ดังนี้  ชื่อว่า  ได้บุญด้วยวาจา.

คนทั้งหลาย เห็นภิกษุทั้งหลายกำลังเที่ยวบิณฑบาต  เมื่อคิดว่า  ขอให้ชาวบ้านจงถวายทานเถิดดังนี้  ชื่อว่า  ได้บุญด้วยใจ.

บทว่า  ปสวนฺติ  แปลว่า  ได้เฉพาะ.  ก็ในพระสูตรนี้  พระองค์ตรัสบุญที่เจือด้วยโลกิยะและโลกุตระ.

 จบอรรถกถาศีลสูตรที่  ๖.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ศีลสูตร 
(
ว่าด้วยบ่อเกิดของบุญ)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า   บรรพชิตผู้มีศีล  เข้าอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดอยู่  คนในหมู่บ้านหรือตำบลนั้น  ย่อมได้บุญมาก  ด้วยสถาน ๓ คือ  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ 

ด้วยกาย เช่น  ทำการต้อนรับพระภิกษุ

ด้วยวาจา เช่น เชิญชวนผู้อื่นให้ได้ถวายทานแก่พระภิกษุ  เชิญชวนให้ไปฟังธรรม เป็นต้น

ด้วยใจ เช่น คิดดี ปรารถนาดีต่อพระภิกษุ. 

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ภิกษุคือใคร
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ศีล
ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ
บุญ

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
ใส่บาตรใคร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 14 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
papon
papon
วันที่ 15 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
arin
วันที่ 16 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 17 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
napachant
napachant
วันที่ 19 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ