Print 
ความจริงของสมณะ
 
Wholooking
Wholooking
วันที่  8 ก.พ. 2561
หมายเลข  29475
อ่าน  165

1.บวชพระเองได้ไหม

2.พระฉันอาหารวันละกี่ครั้ง

3.อดิเรกลาภคืออะไร

4.พระเดินทางด้วยวิธีใด

5.พระรับกิจนิมนต์ได้ไหม

6.พระต้องธุดงค์ไหม

7.ที่อยู่ของพระควรมีลักษณะแบบใด

    ขอความรู้จากอาจารย์ด้วยครับ

    ขอบพระคุณครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2561 19:18 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สมณะ เป็นผู้สงบ  สูงสุดของความเป็นสมณะ คือ สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้น

-บวชพระเองได้ไหม?  บวชเป็นพระภิกษุเอง ไม่ได้  ต้องได้รับการบวชอย่างถูกต้องตาม พระวินัย ตามสังฆกรรมของพระภิกษุ จึงจะสำเร็จเป็นพระภิกษุได้  ซึ่งความเป็นพระภิกษุ อยู่ที่พระธรรมวินัย ไม่ใช่เพียงแค่บวช เท่านั้น, การบวชเอง ไม่เป็นพระภิกษุ  แต่เป็นคนขโมยเพศของพระภิกษุ ที่เรียกว่า คนลักเพศ

-พระฉันอาหารวันละกี่ครั้ง? พระภิกษุเป็นเพศที่ขัดเกลา  ท่านสามารถฉันอาหารได้เช้าชั่วเที่ยงเท่านั้น  ฉันเกินเที่ยงไม่ได้   ในระหว่างเช้าชั่วเที่ยงนั้น ไม่ได้จำกัดว่า จะฉันกี่ครั้ง  แต่ต้องไม่เกินเที่ยง  ที่สำคัญ จะต้องมีการพิจารณาอยู่เสมอว่า ฉันอาหาร เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้ เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลส  ไม่ใช่ฉันเพื่อให้มีกำลัง เพื่อประดับตกแต่งร่างกาย เป็นต้น 

-อดิเรกลาภคืออะไร?  ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตที่ควรแก่ภิกษุจริงๆ มี ๔ อย่าง คือ จีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ ยารักษาโรค     อดิเรกลาภ คือ สิ่งที่ได้มากกว่านั้น เกินกว่านั้น  อย่างจีวร ก็ได้มาก อาหารก็ได้มาก ยาก็ได้มาก  เรียกว่า อดิเรกลาภ

-พระเดินทางด้วยวิธีใด?  ปกติชีวิตของพระภิกษุท่่านก็อยู่ที่วัด ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัเกลากิเลสของตนเอง   ถ้ามีกิจที่จะไปที่อื่นที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต ท่านก็เดินทาง   จะด้วยการเดิน   หรือ  มีคฤหัสถ์ไปส่งด้วยยานพาหนะต่างๆ  ก็สามารถที่จะไปได้   โดยไม่เกี่ยวกับการใช้เงินทอง  เพราะเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต บรรพชิต รับเงินทองไม่ได้   ใช้เงินทองไม่ได้ 

-พระรับกิจนิมนต์ได้ไหม?  สามารถรับกิจนิมนต์ ไปฉันภัตตาหารได้ ถ้าหากท่านไม่ได้สมาทานที่จะถือเอาเป็นปฏิบัติในเรื่องของการเที่ยวบิณฑบาต เป็นปกติ  เพราะเหตุว่า ถ้าท่านสมาทานธุดงค์ข้อเที่ยวบิณฑบาตเป็นปกติ  ท่านก็ไม่รับกิจนิมนต์  ปฏิเสธที่จะรับกิจนิมนต์ได้

-พระต้องธุดงค์ไหม?  ธุดงค์ เป็นองค์ของการขัดเกลากิเลส ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการรักษาพระวินัยแต่ละสิกขาบท    เป็นเรื่องอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น   ไม่ได้บังคับว่าพระภิกษุทุกรูปจะต้องสมาทานถือเอาที่จะรักษาธุดงค์  เป็นเรื่องของแต่ละรูป ที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น  แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  ไม่รู้ว่าธุดงค์ คืออะไร ก็ไม่สามารถที่จะรักษาธุดงค์ได้  
ขอเชิญคลิกศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ ครับ  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุดงค์

-
ที่อยู่ของพระควรมีลักษณะแบบใด?  วัด หรือ อาราม เป็นสถานที่อยู่ของบุคคลต้องการความสงบ เป็นที่อยู่อาศัยของเพศบรรพชิต คือ พระภิกษุทั้งหลาย  เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลส และเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธ ไปฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและถวายสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต เหมือนอย่างอารามในสมัยพุทธกาล เช่น พระเชตวัน พระเวฬุวัน เป็นต้น   ถ้าที่ใดก็ตามไม่เป็นอย่างนี้  มีการทำสิ่งอื่นที่เป็นความไม่สงบ เช่น มีดนตรีมหรสพ ขายของในวัด   ไม่เป็นอารามในพระพุทธศาสนา ครับ

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอสนทนาธรรมที่นี่ ครับ

บ้านธัมมะ ๙๓ __ อารามที่แท้จริง

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
sasha
sasha
วันที่ 9 ก.พ. 2561 21:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.พ. 2561 07:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ