#บัว 4 เหล่า#
 
sasha
sasha
วันที่  9 ก.พ. 2561
หมายเลข  29477
อ่าน  2,245

ขอความหมายของบัวสี่เหล่าค่ะ

ถ้าบุคคลที่เปรียบได้กับบัวแต่ละเหล่านั้นมีความตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและเข้าใจ จะช่วยให้บุคคลนั้นเลื่อนขึ้นไปเป็นบัวที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าได้หรือไม่คะ

ขอบคุณมากค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ควรที่จะได้พิจารณา ว่า  บุคคลทั้ง ๔ ประเภทที่เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า นั้น ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง   ตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล  ๓ บุคคลแรกเป็นผู้ที่ตรัสรู้ในชาตินั้น  คือ 

๑.บุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม    โดยฟังเพียงการยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเท่านั้น  เรียกว่า
อุคฆฏิตัญญูบุคคล
 ๒.บุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม   โดยต้องอาศัยการขยายความแห่งหัวข้อธรรมโดยละเอียด เรียกว่า วิปัญจิตัญญูบุคคล

๓.บุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมโดยอาศัยการฟัง การศึกษาบ่อยๆ เนืองๆ  ทั้งโดยหัวข้อและโดยการขยายความให้ละเอียดจากกัลยาณมิตรผู้มีปัญญา  มีการสอบถาม มีการไตร่ตรอง พิจารณาโดยแยบคาย เรียกว่า เนยยบุคคล

แต่บุคคลประเภทสุดท้าย ซึ่งเป็นบุคคลประเภทที่ ๔ คือ ปทปรมะ  ยังไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในชาตินั้น    บุคคลที่เป็นปทปรมะ  ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรม ได้สะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีให้กับตนเอง ที่จะเป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้่า   ถ้าไม่ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก  จะไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคล ในภายหน้าได้เลย  

จะเห็นได้ว่า พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเ้จ้าทรงแสดงนั้น  ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแ่ก่สัตว์โลก ทั้งนั้น  แต่ก็ต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่เห็นประโยชน์  สะสมศรัทธาที่จะได้ฟังพระธรรมสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้นจริงๆ   บุคคลที่ได้ฟังพระธรรม มีเป็นส่วนน้อย เท่านั้นจริงๆ  ครับ  

ขอเชิญคลิกศึกษาได้ที่หัวข้อนี้ ครับ

บัวสามเหล่า หรือ บัวสี่เหล่า

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
sasha
sasha
วันที่ 9 ก.พ. 2561

เป็นหัวข้อคำตอบที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ