Print 
เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
มศพ.
วันที่  18 ก.ค. 2560
หมายเลข  29006
อ่าน  529

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)
พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

คือ 

เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ ๒๐๑

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ ๒๐๑

 

๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน


ข้อความเบื้องต้น

        พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน   ทรงปรารภสัตว์ทั้งหลายผู้อันอานุภาพแห่งผลทุจริตเบียดเบียน  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " กาสาวกณฺฐา "   เป็นต้น.

พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่ร่างกระดูก

ความพิสดารว่า       ท่านพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมกับพระลักขณเถระ     เห็นอัตภาพแห่งเปรตผู้มีแต่ร่างกระดูก   เป็นต้น    จึงทำการยิ้มแย้ม     ถูกพระลักขณเถระถามถึงเหตุที่ทำการยิ้มแย้ม   ก็กล่าวตอบว่า  "ท่านผู้มีอายุ  (กาลนี้ )   มิใช่กาลแห่งปัญหานี้,    ท่านพึงถามผมในสำนักพระตถาคต "     อันพระเถระถามในสำนักพระตถาคตแล้ว     บอกความที่ตนเห็นเปรตผู้มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นแล้ว   จึงบอกประกาศซึ่งสหธรรมิก ๕ เหล่า (ภิกษุ  ภิกษุณี  สิกขมานา สามเณร และ สามเณรี)    ผู้เร่าร้อนอยู่กับด้วยสมณบริขารมีบาตรจีวรและประคดเป็นต้น โดยนัยว่า   "ผู้มีอายุ   ผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ   ได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนานี้ไปสู่อากาศ,   แม้กายของภิกษุนั้นก็เร่าร้อน."

ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก

พระศาสดา ตรัสบอกความที่สัตว์เหล่านั้นบวชในศาสนาพระกัสสปทศพลแล้ว   ไม่สามารถทำให้สมควรแก่บรรพชา  เป็นผู้ลามก  เมื่อจะทรงแสดงผลแห่งทุจริตกรรมของภิกษุผู้ลามกทั้งหลาย   ซึ่งนั่งอยู่แล้ว  ณ   ที่นั้นในขณะนั้น   จึงตรัสพระคาถานี้ว่า:-

กาสาวกณฺฐา  พหโว          ปาปธมฺมา  อสญฺญตา
ปาปา ปาเปหิ   กมฺเมหิ         นิรยนฺเต   อุปปชฺชเร.

คำแปล

"ชนเป็นอันมาก  มีคอพันด้วยผ้ากาสาวะ 
เป็นผู้มีธรรมลามก               ไม่สำรวม, 
ชนผู้ลามกเหล่านั้น  ย่อมเข้าถึงนรก           
เพราะกรรมลามกทั้งหลาย. "

  แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า  กาสาวกณฺฐา  ได้แก่ ผู้มีคอพันด้วยผ้ากาสาวะ.   บทว่า ปาปธมฺมา  แปลว่า  ผู้มีธรรมลามก.
บทว่า  อสญฺญตา  ได้แก่ ผู้เว้นจากการสำรวมทางกายเป็นต้น.
อธิบายว่า    บุคคลผู้ลามกเห็นปานนั้น ย่อมเข้าถึงนรก  เพราะอกุศลกรรมทั้งหลายที่ตนทำไว้.  ชนเหล่านั้น     ไหม้ในนรกนั้นแล้ว    จุติจากนรกนั้นย่อมไหม้แม้ในเปรตวิสัยทั้งหลายอย่างนั้น       เพราะกรรมอันเผล็ดผลที่ยังเหลือ.
 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.                                                         

เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน  จบ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2560 18:54 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน

ท่านพระมหาโมคคัลลานะและพระลักขณะเถระ ลงจากเขาคิชฌกูฏ   พระมหา โมคคัลลานะ ได้เห็นเปรต  แล้วทำการแย้มให้ปรากฏ  ท่านพระลักขณเถระได้ถามถึงเหตุแห่งการแย้ม  โดยที่พระมหาโมคคัลลานะขอให้ถามในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อถึงสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระลักขณะจึงได้ถามถึงเหตุแห่งการแย้ม  ซึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวว่า ได้เห็นเปรต ร่างกระดูกเป็นต้น   ซึ่งในอดีตเคยเป็นบรรพชิตในกาลสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า     แต่เป็นผู้ประพฤติลามก ไม่ได้น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย   ละจากชาตินั้นไป  ไปเกิดในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง (ช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปอีกพระองค์หนึ่ง)  พ้นจากนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรต  ถูกไฟแผดเผาได้รับความเดือดร้อน

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่

ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
อกุศลกรรมและอกุศลวิบาก
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
พระทำผิดวินัยสงฆ์รับโทษอย่างไร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
วันที่ 19 ก.ค. 2560 19:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ก.ค. 2560 01:39 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.ค. 2560 11:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 22 ก.ค. 2560 08:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 25 ก.ค. 2560 16:49 น.

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ