นิทานธรรมบท
 
pue
วันที่  18 ก.พ. 2550
หมายเลข  2862
อ่าน  3,728

  ได้ยินเพื่อนท่านหนึ่งพูดถึงคำว่า นิทานธรรมบท ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกับ

เรื่องราวในพระสูตร  จึงอยากทราบเพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่า  คำว่า  นิทานธรรมบท มีจารึกไว้ในพระไตรปิฏก หรือไม่ และความหมายถูกต้องหรือไม่   หรือเป็น

การใช้สร้างคำใหม่ขึ้นมาเอง  ขอบคุณครับ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 ก.พ. 2550

  คาถาธรรมบทเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎก  ส่วนอรรถกถาชื่อธัมมปทัฏกถา เป็นอรรถกถาขยายความพระไตรปิฎก  ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท   ข้อ

ความในอรรถกถาส่วนหนึ่งมาจากพระไตรปิฎก ส่วนหนึ่งมาจากปกิณณกเทศนาที่แสดง

ในสมัยครั้งพุทธกาล  แต่ไม่ได้ยกขึ้นสู่การสังคายนาทั้ง ๓ ครั้ง แต่มีการท่องจำสืบๆ กัน

มาจนจารึกเป็นอักษร  สรุปคือ เรื่องราวที่มาในอรรถกถาธรรมบทไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมา

ใหม่   แต่เป็นเรื่องจริงในสมัยครั้งพุทธกาล   และไม่ใช่นิทานที่ใช้ในภาษาไทย

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ