การทำสงครามเพื่อป้องกันชาติและศาสนา
 
bluebaker
วันที่  19 ก.พ. 2550
หมายเลข  2866
อ่าน  674

  พระพุทธองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำสงครามเพื่อป้องกันชาติ และศาสนาไว้อย่างไรบ้างครับ   ศาสนาพุทธเราเชื่อและสอนเรื่องของเหตุและผล  ผลเกิดจากเหตุ 

ทำเหตุดีผลที่ได้ก็ดีอาจช้า  หรือเร็วแล้วแต่ปัจจัยใช่ไหม๊ครับ  การที่มีประเทศอื่นมา

รุกรานเรา   นั้นเกิดจากเมื่อชาติก่อนๆ เราเคยรุกรานเขาไว้ไช่ไหม๊ครับ  การพยายาม

ทำลายศาสนาอื่นก็คงเช่นเดียวกัน  ท่านเห็นว่าไงครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 ก.พ. 2550

  ตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงหลักธรรมเพื่อการละกิเลสอันเป็นสาเหตุของความชั่วร้าย ความทุกข์ และทุจริตทั้งปวง  พระธรรมที่ทรงแสดงไว้

เป็นธรรมที่สอนให้คนเป็นคนดีทุกระดับ   ตั้งแต่การรู้จักหน้าที่ของตน  มีความขยัน

หมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักใช้ชีวิตที่พอเหมาะ   รู้จัก

คบคนดีเป็นเพื่อน  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการสำรวมกาย  วาจา  ใจ  แก้ไขตัวเอง

ให้เป็นคนดี  มีกิเลสน้อยลง  ด้วยการอบรมเจริญปัญญา  การศึกษา และปฏิบัติตาม

พระธรรมคำสอนชื่อว่า รักษาพระศาสนาไว้  คนภายนอกทำลายศาสนาม่ได้  แต่พุทธบริษัทเท่านั้นเป็นผู้ทำลาย  โดยการไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอน   บิดเบือนหลักธรรมคำสอน   ชื่อว่าทำลายพระศาสนา   ส่วนการป้องกันประเทศชาติเป็นหน้าที่ของทางการบ้านเมืองที่จะมีวิธีการหลายอย่าง  โปรดอ่านจากพระสูตรที่ยกมา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 19 ก.พ. 2550


เชิญคลิกอ่านได้ที่...

เครื่องป้องกัน ๗ ประการ [นครสูตร]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
TSP
วันที่ 19 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 19 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
medulla
วันที่ 20 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
bluebaker
วันที่ 20 ก.พ. 2550

ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.พ. 2550

  เราควรจะรู้จุดมุ่งหมายของการฟังธรรมว่า   มิใช่เพื่อตนเอง   มิใช่เพื่อลาภสักการะชื่อเสียง  มิใช่เพื่อการยกย่องว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญา   จุดมุ่งหมายที่แท้จริง  เพื่อรู้จัก

ตนเอง   รู้ว่าตนเองไม่มีความเข้าใจในธรรม  เช่น  ไม่รู้สิ่งที่ปรากฎทางตา  หรือเสียงที่

ปรากฎทางหู ฯลฯ

 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
citta89121
วันที่ 22 ก.พ. 2550

 
  ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตา  คือ  ไม่ประจักษ์แจ้งความจริงว่าเป็นเพียง สี  ที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์  คน  สิ่งของ ฯลฯ  สี ที่ปรากฏทางตา  เป็นเพียงรูปธรรม

เป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์ จิตเห็น ก็เป็นเพียงนามธรรม ที่ รู้  สี  เท่านั้น  ไม่ใช่ ตัวเรา

ที่เห็น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ