อะไรคืออายตนะ
 
เบน
วันที่  19 ก.พ. 2550
หมายเลข  2869
อ่าน  1,416

การเข้าใจอายตนะ  หมายถึงเข้าใจอย่างไร  นอกจากเข้าใจว่าเป็นที่ประชุม  เป็นเครื่องต่อ  บางแห่งมีวิธีพิจารณารูปธรรมนามธรรมโดยวิธีพิจารณาแบบอายตนะ คือ เป็นเครื่องต่อเท่านั้นไม่มีบุคคลตัวตน 


Tag  อายตนะ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 ก.พ. 2550


การเข้าใจอายตนะมีหลายระดับ คือ  ขั้นปริยัติศึกษาให้รู้จักชื่อและความหมายว่าเป็นอย่างไรมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  เป็นอนัตตาอย่างไร ฯ   อีกอย่างหนึ่งคือ ศึกษาด้วยปัญญาในขณะที่อายตนะกำลังปรากฏกระทำกิจประชุมว่ามีลักษณะอย่างไร มีปัจจัยอย่างไร ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไร ด้วยปัญญาตามลำดับ  แต่เบื้องต้นรู้โดยความเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน ฯ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 19 ก.พ. 2550

   
เชิญคลิกอ่านได้ที่...

อายตนะ ๑๒ [วิภังค์]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 19 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.พ. 2550


  อายตนะมี 12  แบ่งเป็น  ภายใน  6  คือปสาทรูป  5  ( ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย )  มนายตนะ  1 

ภายนอก 6 คือ   สี   เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ   สุขุมรูป 16   เจตสิก   นิพพาน

อาศัยจักษุ และรูปเกิดจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  อาศัยมนะ และธรรมทั้งหลายเกิดมโน-วิญญาณ  เป็นต้น

จักขุเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่  ชราแล้วย่อมแตกดับไปแน่แท้  จึงชื่อว่าทุกข์ 

ทุกข์เพราะบีบคั้นเนืองๆ

ทุกข์เพราะทนได้ยาก  ทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์  ทุกข์เพราะปฏิเสธความสุข 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ