ตายแล้วไปไหน
 
yupa
วันที่  20 ก.พ. 2550
หมายเลข  2876
อ่าน  1,162

ฟังพระธรรม  จะได้ยินบ่อยๆ ว่า  เมื่อตายแล้วก็ปฏิสนธิทันที ไม่มีระหว่างคั่น แต่ก็สงสัยกับคำว่า "ผีไม่มีญาติ" และตายแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดและวิญญาณมีอยู่รอบ

ตัวเราจริงหรือเปล่าคะ  ...ช่วยอธิบายด้วย


Tag  ปฎิสนธิ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550

ตามหลักพระธรรมของพระพุทธองค์  เมื่อสัตว์ตายแล้ว ย่อมปฎิสนธิทันที  ไม่มีระหว่างคั่น ฉะนั้น คำว่า วิญญาณล่องลอย ผีไม่มีญาติและตายแล้ว ยังไม่  ไปผุดไปเกิด จึงไม่มีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา สำหรับผู้ศึกษาพระธรรมเข้า  ใจเรื่องวิญญาณ คือ จิตเป็นสภาพรู้  จึงไม่เข้าใจผิดเรื่องวิญญารล่องลอยหรือ  ไม่ไปผุดไปเกิด  เพราะสัตว์ที่ยังมีกิเลส  เมื่อตายแล้ว  ย่อมเกิดขึ้นในภพใหม่  ทันทีตามกรรม
   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
PUM
วันที่ 20 ก.พ. 2550

...  ตายแล้วไปที่ชอบๆ   ครับ.....ชอบทำกรรมเช่นไรชอบคิดอย่างไรก็ไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.พ. 2550

  ตายแล้วเกิดทันที  แล้วแต่กรรมที่เราทำ  ถ้าเรามีศีล  5  เป็นปกติ ตายแล้วไปสู่สุคติ  แต่ตรงข้าม ถ้าปกติเราเป็นคนทุศีล ฆ่าสัตว์   ลักทรัพย์   ประพฤติผิดในกาเม 

พูดเท็จ  ดื่มสุรา ตายแล้วก็ไปอบายภูมิ เป็นต้น  การเกิดก็มีหลายอย่าง  เช่น  เกิดใน

ครรภ์  เป็นมนุษย์ หรือ เกิดเป็นโอปาติกะ พวกนี้เกิดแล้วโตทันที เช่น  เทวดา  สัตว์-

นรก  เปรต  คนไทยเรียกว่าผี   แต่จริงๆ   ศัพท์ธรรมะเรียกว่า  อมนุษย์  แปลว่าไม่ใช่

มนุษย์  ที่เรียกว่าวิญญาณหมายถึงสิ่งที่จิตรู้ เช่น   การเห็นต้องอาศัยจักขุปสาทและ

รูปารมณ์จึงเกิด  จักษุวิญญาณ  คนตายไม่มีวิญญาณ เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
จิต89หรือ121
วันที่ 22 ก.พ. 2550

 
วิญญาณ
  ก็คือ จิต เช่น  จักขุวิญญาณ  ก็คือ  จิตเห็น โสตวิญญาณ  ก็คือ  จิตได้ยิน เป็นต้น 
จึงไม่มีวิญญาณล่องลอยไปมา หรือ หาที่เกิด

      อารมณ์ คือ  สิ่งที่จิตรู้ จิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ เช่น จิตเห็น มีสีเป็นอารมณ์   จิตได้ยินมีเสียง เป็นอารมณ์   ฆานวิญญาณ  มีกลิ่น เป็นอารมณ์   ฯลฯ

ที่เรียกว่า   ผี  ส่วนมากก็ คือสัตว์ที่เกิดแล้วในภพภูมิอื่น   เช่น เปรต   อสุรกาย 

เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 6  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

  ไม่มีสัตว์ตาย  แต่เป็นจิตที่เกิดสืบต่อ  ถ้ามีเหตุปัจจัย จิตก็ยังเกิดสืบต่อ  เรียกว่าสังสารวัฏฏ์  ถ้ากล่าวว่าสัตว์ตาย ไปไหน  บอกว่าสัตว์ก็เกิดอีก ก็จะเป็น  ความเห็นว่าเที่ยง  จริงๆ   แล้ว ไม่มีสัตว์  มีแต่ธรรมที่เป็น จิต เจตสิก รูป
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
   

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ