ผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ [ทัณฑสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 ก.ย. 2552
หมายเลข  13684
อ่าน  772


  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒  หน้าที่ 452

   
๓. ทัณฑสูตร  ผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจจ์

    [๑๗๑๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศแล้ว  บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี  บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี   บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี  ฉันใด  สัตว์ทั้งหลาย  ผู้มีนิวรณ์คืออวิชชา  มีตัณหาเป็นเครื่อง

ประกอบ  ได้แล่นไปอยู่   ท่องเที่ยวไปอยู่บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็มี  บาง

คราวจากปรโลกมาสู่โลกนี้ก็มี  ฉันนั้นเหมือนกัน ข้อนั้น  เพราะเหตุไร   เพราะไม่เห็น

อริยสัจจ์ ๔   อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน  คือ ทุกขอริยสัจจ์ ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-

อริยสัจจ์

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงการทำความเพียรเพื่อรู้ตาม

ความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.   จบทัณฑสูตรที่  ๓

    อรรถกถาทัณฑสูตร

  พึงทราบอธิบายในทัณฑสูตรที่  ๓. คำว่า   จากโลกนี้ไป  สู่ปรโลก   ความว่า   จากโลกนี้ไปโลกอื่น คือนรกบ้าง  กำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้าง    เปรตวิสัยบ้าง  มนุษยโลกบ้าง  เทวโลกบ้าง.  อธิบายว่า 

เกิดในวัฏฏะนั่นแหล่ะบ่อยๆ .

จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่  ๓

 


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 25 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ