ความหมายของคำว่า พระเถระ คืออะไร
 
samroang69
samroang69
วันที่  17 เม.ย. 2559
หมายเลข  27691
อ่าน  16,827

"พระเถระ คือพระภิกษุผู้ใหญ่ที่มีอายุการบวชมากกว่า ๑๐ พรรษาขึ้นไป ถ้ามีพรรษามากกว่า ๒๐ เรียกว่า พระมหาเถระ หน้าที่หลักของพระเถระคือเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัย เป็นผู้ให้นิสัย ๔ แก่พระภิกษุ บวชใหม่ เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กว้างไกล เป็นผู้บรรลุธรรม เป็นผู้นำผองชน เจริญภาวนา เป็นผู้สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์"

จากเนื้อความที่ว่ามาอยากทราบว่า คำว่า เถระ มีความเป็นมาอย่างไร ที่เรียกว่าเถระเพราะอะไร ใครที่ควรเรียกว่า เถระ พรรษาเป็นตัวบงบอกถึงความเป็นเถระหรือไม่ จริงๆ แล้วอย่างไรจึงเรียกว่า พระเถระ ขอความกรุณาท่านผู้รู้ด้วย อยากทราบ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพ ครับ

โดยความหมายแล้ว เถระ หมายถึง ผู้มั่นคงด้วยคุณความดี สูงสุดแสดงถึงความเป็น พระอรหันต์ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔- หน้าที่ ๗๖

"บุคคล ไม่ชื่อว่าเป็นเถระ เพราะมีผมหงอกบนศีรษะ ผู้มีวัยแก่รอบแล้วนั้น เราเรียกว่า แก่เปล่า ส่วนผู้ใด มีสัจจะ (รู้แจ้งอริยสัจจ์ ๔) ธรรมะ (โลกุตตรธรรม) อหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) สัญญมะ (ศีล) และทมะ (ความสำรวมอินทรีย์) ผู้นั้นมีมลทินอันคายแล้ว ผู้มีปัญญา เรากล่าวว่า "เป็นเถระ"


สำหรับพระภิกษุที่อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ ก็มีการนับตามอายุพรรษาที่ได้อุปสมบท และมีการเคารพในพระภิกษุผู้อุปสมบทก่อนซึ่งมีพรรษาแก่กว่า

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๑๕

ภิกษุผู้มีพรรษาไม่เต็ม ๕ ชื่อว่า ผู้ใหม่ ตั้งแต่พรรษา ๕ ไป ชื่อว่า มัชฌิมะ ตั้งแต่พรรษา ๑๐ ไป ชื่อว่า เถระ

อีกนัยหนึ่ง ผู้มีพรรษา ๑๐ ยังไม่บริบูรณ์ ชื่อว่า ผู้ใหม่ ตั้งแต่พรรษา ๑๐ ไป ชื่อว่า มัชฌิมะ ตั้งแต่พรรษา ๒๐ ไป ชื่อว่า เถระ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
samroang69
samroang69
วันที่ 17 เม.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 24 พ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Nataya
วันที่ 16 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Pamela
Pamela
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ขอกราบเรียนถาม เจ้าค่ะ...เมื่อเวลาที่เราจะกราบบูชา พระสารียุตรเถระ และ พระโมคลาณะเถระ เราควรจะภาวนาถึง องค์ใหนก่อน คะ? และควรจะ ภาวนาว่าอย่างไรที่เหมาะสมในการบูชา คะ? กราบขอบพระคุณ ค่ะ. สาธุ ค่ะ ✨

 
  ความคิดเห็น 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 21 มิ.ย. 2563

กราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า กราบบูชา เป็นการแสดงความเคารพโดยประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น เพื่อแสดงความเคารพ ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือเลื่อมใส.

ดังนั้น การที่จะกราบบูชาผู้ใด แสดงว่าต้องได้รู้จักคุณความดีของผู้นั้น การได้ศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้ทราบว่า พระอริยบุคคลที่รู้แจ้งความจริงได้หมดทุกประการ จากการได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ท่านเหล่านั้น เสมอกันด้วยการเป็นอริยบุคคลที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรม สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว จึงไม่ต้องการลาภสักการะ การยกย่องสรรเสริญใดๆ อีกเลย แต่ความที่สะสมอัธยาสัย และบุญบารมีมาเนิ่นนานในสังสารวัฎฎ์ จึงมีความเป็นเลิศที่ต่างกันไป ชีวิตของท่านที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่จะดับขันธปรินิพพาน เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการแสดงพระธรรม และยังมีความเคารพต่อพระธรรมจึงยินดีในการได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเห็นประโยชน์ที่ได้ฟังความจริง และที่สำคัญ เมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ท่านก็ไม่ต้องเกิดอีกเลย พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฎฎ์อย่างแท้จริง

การได้ทราบประวัติของท่านเหล่านั้น เพื่อเข้าใจความเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมที่เป็นไป กว่าจะพ้นทุกข์ในสังสารวัฎฎ์ ต้องอาศัยความอดทนในการศึกษาพระธรรม ที่จะนำไปสู่การอบรมเจริญปัญญา สะสมบารมี ซึ่งก็คือ การภาวนานั่นเอง เพราะการภาวนาไม่ได้หมายถึงการท่องบ่นคำต่างๆ โดยไม่รู้อะไร ไม่รู้ความหมาย และเป็นไปด้วยความหวัง ความปรารถนา ซึ่งหากได้ศึกษาพระธรรมแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเพราะการท่องบ่น หรืออาศัยผู้อื่น ถ้าตนเองไม่ได้สร้างเหตุนั้นมาก่อน

อดีตชาติแสนยาวนาน ที่ต้องวนไปวนมา ด้วยการเกิดดับของสภาพธรรมที่มีจริง จากภพนั้น สู่ภพนี้ และจะต่อๆ ไปอีก ไม่มีที่สิ้นสุด การได้เกิดในชาตินี้ ได้ความเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สะสมความเข้าใจความจริงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยการศึกษาพระธรรม เป็นชาติที่ประเสริฐ ขณะนี้ เป็นโอกาสดียิ่งที่จะได้ศึกษาพระธรรม จากมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดด้วยความถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ความเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเท่านั้น จะนำไปสู่การบูชา และการภาวนา ที่สูงสุดได้ในวันหนึ่ง

ขออนุโมทนาค่ะ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมโดย คลิ๊กที่

ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต

ภาวนา 4 ประการ เพื่อถึงการบรรลุธรรม

ภาวนาคืออะไร

จิรกาลภาวนา

ภาวนา 2 อย่าง

การเจริญภาวนามีอะไรบ้าง

ปฏิบัติบูชา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ