ทำบุญอะไรไม่ต้องไปอบาย
 
Siwawong
Siwawong
วันที่  17 เม.ย. 2559
หมายเลข  27693
อ่าน  760

เพราะผมเคยทำบาปกรรมไว้มาก กลัวเมื่อตายไปต้องตกลงสู่อบายเลยอยากรู้วิธีการสร้างบุญบารมี


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ผู้ที่จะไม่ไปอบายภูมิอีก คือ พระโสดาบัน ส่วนปุถุชน แม้จะทำกุศลมากมายเท่าไหร่ ก็มีเหตุไปอบายภูมิได้ แม้พระโพธิสัตว์ทำบุญมากกว่าเราเยอะมากมาย แต่เพราะยังไม่บรรลุธรรม ก็เป็นเหคุให้ท่านไปอบายภูมิหลายๆ ชาติ ดังนั้น ไม่อยากไปอบายภูมิ ก็มีบุญเดียวคือ บุญที่มีกำลังคือ บรรลุเป็นพระโสดาบันครับ

การเป็นพระอริยบุคคล เป็นได้ด้วยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

ปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษา ไปตามลำดับ เพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือชาตินี้ ยังไม่พอ ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีก เป็นเวลาอันยาวนาน (จิรกาลภาวนา) ซึ่งมีข้ออุปมา เหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนาน ในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ในแต่ละภพ ในแต่ละชาติ มีชีวิตอยู่ ก็เพื่อได้ฟังพระธรรม ได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก ยิ่งขึ้น ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่รู้ว่ากรรมใดจะให้ผลเมื่อใด สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป ขอให้ตั้งต้นใหม่ด้วยกุศลธรรม ทำดี และฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 7  
 
tuijin
tuijin
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
peem
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 เม.ย. 2559

บารมี หมายถึง การบำเพ็ญความดีทุกอย่างเพื่อจุดประสงค์ให้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน บารมี 10 ประการคือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ