เก็บเล็กผสมน้อยที่ บ้านคุณทักษพล คุณจริยา เจียมวิจิตร 3 พ.ค. 57
 
paderm
paderm
วันที่  3 พ.ค. 2557
หมายเลข  24800
อ่าน  1,670

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

@ พระธรรมรู้ได้โดยยากยิ่ง เพราะ การได้ฟังก็ยาก และ แม้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ยาก เพราะ

ฉะนั้น จึงเห็นค่าของพระพุทธเจ้าที่สมควรกราบไหว้สูงสุด เหนือกว่ารัตนะทุกสิ่ง เพราะ

ทำให้รู้ความจริงได้ ที่ไม่มีใครสามารถให้รู้ ค่ะ

@ ศึกษาพระธรรมเพื่อการละความไม่รู้และความเห็นผิด

@ บูชาด้วยกาย วาจา และด้วยใจ คือ การศึกษาพระธรรม และ ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ต้อง

น้อมเป็นไปเพื่อประพฤติปฏบัติตาม

@ โลภะ ความเห็นผิด ไม่ใช่โพธิปักขิยธรรม ที่จะเป็นหนทางการตรัสรู้

@ ปฏิบัติเป็นธรรมที่เข้าถึงสภาพธรรม จึงต้องเป็นกุศลธรรมที่มีปัญญา แต่ถ้าเริ่มที่เรา

ไม่มีทางถึงได้

@ ทางที่ดีที่สุด คือ เริ่มด้วยความเข้าใจ 

 @ คำดีใช้ไม่ถูกที่  ก็กลายเป็นคำชั่ว

@ ฉันไม่ฟัง หรอก เพราะ เอาแต่ฟัง ไม่มีปฏิบัติ  เป็นคำดีของเขาหรือเปล่า คะ  

เพราะฉะนั้น เขาลืมค่ะว่า การฟังพระธรรมนั่นแหละที่ทำให้เข้าใจ และ ขณะที่เข้าใจ

ก็คือ ค่อยๆ เริ่มปฏิบัติ 

@ เรากลัวอะไร คะ สิ่งที่แปลก ไม่เคยเห็น ที่สมมติว่าน่ากลัว เป็นผี แต่ ถ้าเราเห็นบ่อยๆ

คุ้นเคย จะกลัวไหม คะ กลัวคนไหม คะ ไม่กลัว เพราะฉะนั้น ทุกอย่างก็ไม่พ้นจากสิ่งที่

ปรากฎ  และ เป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ คนบางคน ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปแล้ว ก็เห็นคนที่ตายไปแล้ว กลัวไหม คะ ไม่กลัว

เพราะอะไร เพราะไม่รู้ว่าเขาตาย เพราะฉะนั้น กลัวเพราะ คิด เพราะคิดเท่านั้นที่

ทำให้ทุกข์ ทำให้กลัว ค่ะ

@ ดีที่สุด คือ ศึกษาธรรมในภาษาของตน ไม่ใช่มานั่งแปล นั่งคิดในภาษาอื่น

@ ชาติก่อนพูดภาษาอะไร คะ ลืมแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องของการจำภาษาแต่เป็นเรื่องของ

ความเข้าใจ ค่ะ

@ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ชาตินี้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่ออะไร พึ่งอย่างไร คะ  อกุศล

ธรรมไม่ใช่ที่พึ่ง แต่ กุศลธรรมเป็นที่พึ่ง เพราฉะนั้น อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่ง คือ เกิด

ปัญญา เกิด กุศลของตนเอง ปัญญาและกุศลนั้นเองที่เป็นที่พึ่ง 

@ เวลากำลังมีที่พึ่ง ด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรม  เกิดปัญญา เพราะถ้าไม่ฟังธรรมที่ถูก

ต้อง จะมีที่พึ่ง คือปัญญาได้อย่างไร และ อาศัยพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงธรรม ทำให้เกิด

ปัญญาของผู้ฟัง เพราะฉะนั้น อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรม

ฟังแล้วเข้าใจขึ้น ปัญญาเพิ่มขึ้น นี่คือการพึ่งที่ประเสริฐที่สุด

@ เราจะไม่ใจร้อนที่จะเข้าใจธรรม เพราะสะสมความไม่รู้มามาก แม้จักรวาลก็ไม่สามารถ

บรรจุความไม่รู้ได้ แต่หนทางที่ถูก คือ ค่อยอบรมปัญญา ความเข้าใจไปทีละน้อย ปัญญา

ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้น และ ถึงการรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้จริงๆ ค่ะ

@ ค่อยๆ เก็บไว้ คือ เก็บความเข้าใจพระธรรมไปทีละน้อย เป็นหนทางที่ถูกต้อง ค่ะ

@ ถ้าเป็นอัตตา เป็นเรา ก็จะทำด้วยความเป็นเรา กล่าวได้ว่า เป็นความไม่เข้าใจ ค่ะ

@ การอบรมเหมือนการจับด้ามมีด จนกว่า ด้ามมีดจะสึก แล้วอะไรทำให้สึก ปัญญา ที่

เกิดจากการศึกษาพระธรรม

@ ถ้ามีเรา เดือดร้อนมากเลย มีเราที่จะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ไปหมด เพราะ ยึดถือว่าเป็น

เราเป็นคนอื่น

@ ทุกคนไม่รู้ค่ะว่า เป็นทุกข์เพราะแสวงหา ลืมตา ค่ะ แสวงหาแล้ว แสวงหาอาหาร

แสวงหารูปสวยๆ เพราะกิเลสพาไป ทั้งนั้น ค่ะ

@ ถ้าฟังธรรมแล้ว อยากรู้ อยากถึง อยากเข้าใจ อยากละกิเลส  อย่างนั้น ไม่เข้าใจ ค่ะ

@ ถ้าเขารู้ เขาจะไม่ใช่คำว่าแก้กรรม เพราะ ขณะนี้ เป็น ชาติก่อนของชาติหน้า ค่ะ

@ ถ้าฟังธรรมวันนี้ และ วันอื่นๆ ก็ฟังต่อไปอีก เรียกว่า อุปนิสยโคจร ที่อาศัยที่มีกำลัง

ที่จะสะสมกำลัง คือ การฟังต่อไป ที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ค่ะ

@ พระธรรมไม่ได้อันตรธานจากไหน ก็จากใจของผู้ที่ไม่ไ้ดเข้าใจ ก็อันตรธานไปใน

ขณะนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎก หนังสือเลย ค่ะ

@ พระพุทธเจ้าไม่ได้หวังเครื่องสักการะต่างๆ แต่ บูชาด้วยความเข้าใจพระธรรม เพราะ

ฉะนั้น ไม่ใช่เพียงบูชาด้วย กาย ที่กราบไหว้ ด้วยวาจา ด้วยกล่าวคำสรรเสริญ แต่ บูชา

ด้วยใจ ใจที่นอบน้อม คือ ใจที่เข้าใจถูกขึ้น ค่ะ

@ ธรรมไม่ไกลเลย มีอยู่ตลอดเวลา ธรรมมีแต่ไม่รู้ ไม่ต้องไปหาธรรมเลย แต่ ฟังเพื่อ

เข้าใจธรรมในขณะนี้ ฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ ที่ทรงแสดงว่า ธรรมคือขณะนี้ และ รู้ธรรมใน

ขณะนี้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ มีวิริยะบารมี มีสัจจะบารมี เพียรเข้าใจสัจจะ ว่า ขณะนี้เป็นธรรมไม่เป็นอย่างอื่น ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณทักษพล –  คุณจริยา  เจียมวิจิตร

มา ณ ที่นี้ด้วย ครับ

และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ. ผเดิม ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
bsomsuda
วันที่ 3 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 3 พ.ค. 2557

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 4 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 4 พ.ค. 2557

      ขอขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ch.
ch.
วันที่ 4 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 5 พ.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jran
jran
วันที่ 7 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ